UWAGA!

Z okazji 74-j rocznicy Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945 rr. 9 maja br. o godz. 12.00 odbędzie się ceremonia złożenia wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Radzieckich na Krakowskim Cmentarzu Rakowckim. Serdecznie zapraszamy weteranów i rodaków, wszystkich kto pamięta bohaterów-wyzwolicieli Polski do wzięcia udziału w ceremonii. 

O 14:00 zapraszamy do Konsulatu Generalnego Rosji w Krakowie (ul. Sereno Fenn'a 1), gdzie będzie przygotowany tradycyjny poczęstunek. 

 

O trybie przekroczenia rosyjsko-białoruskiego odcinka granicy państwowej Federacji Rosyjskiej przez obywateli państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa.

 

 

Przepisy prawa rosyjskiego (Ustawa Federalna z dnia 15 sierpnia 1996 roku Nr 114-ФЗ „O trybie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej", Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 1 kwietnia 1993 roku Nr 4730-1 „O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej") stanowią, że obywatele państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa są uprawnieni do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej tylko przez określone punkty przekroczenia granicy państwowej po obowiązkowej odprawie granicznej.

Na trasach komunikacji drogowej i kolejowej przecinających rosyjsko- białoruski odcinek granicy państwowej Federacji Rosyjskiej nie ma przejść granicznych przeznaczonych do ruchu międzynarodowego i nie jest dokonywana kontrola graniczna osób i pojazdów. Przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej przez wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osoby nieposiadające obywatelstwa niezależnie od posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rosji i Białorusi z wykorzystaniem transportu samochodowego i kolejowego będzie stanowiło naruszenie przewidzianego normami międzynarodowymi trybu przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Od maja 2017 roku dla obywateli państw trzecich stało się możliwe przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej za pomocą transportu lotniczego w relacji między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską. Przy tym wobec obywateli państw obcych i osób nie posiadających obywatelstwa przybywających z Republiki Białoruś oraz odlatujących w przeciwnym kierunku na lotniskach rosyjskich stosowana jest kontrola graniczna.

Ponadto należy mieć na uwadze, że obywatele państw obcych i osoby nie posiadające obywatelstwa podróżujący transportem lotniczym tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej do Republiki Białoruś nadal mają obowiązek uzyskania rosyjskiej wizy tranzytowej.

Wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osób nie posiadających obywatelstwa zgodnie z normami prawa międzynarodowego i prawa krajowego Federacji Rosyjskiej mogą przybywać do Federacji Rosyjskiej i wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej przez wielostronne (dwustronne) przejścia graniczne otwarte dla ruchu międzynarodowego (lotów międzynarodowych).

Wykaz przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej został ustalony na mocy Rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 listopada 2017 roku Nr 2665-p.


                                

UWAGA!
SZANOWNI PAŃSTWO!
Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; telefon: +48 (12) 425 60 66)  
lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 
Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.
KRAKOW Helpline: +48 12 425 60 65; +48 22 102 17 35; +48 22 397 17 87

 

From January 2018, Russia introduced the Tax Free system - nowadays, foreign citizens who have made purchases in Russia can get VAT refund and save up to 11% of the purchase price. You can use Tax Free service in a number of shopping centers and shops  in the in the cities-participants of the Tax Free System.

VAT Refund can be received when purchasing goods that are not excisable.
Excisable goods - alcohol, tobacco, and some kind of perfumery and cosmetic products. 

You may get VAT Refund if: 

  • You made purchases on the total amount of at least 10 000 rubles per one day in one store.
  • You are not an EEU citizen (EEU countries include Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia).
You take your goods outside the customs territory of the EEU (except for the export of goods through the territory of the States-members of the EEU) through checkpoints  across the State border of the Russian Federation, a list of which is approved by the Government of the Russian Federation.

Aktualności

Powrót

AIDE-MÉMOIRE ZAWIERAJĄCY WYJAŚNIENIE FAKTYCZNEJ SYTUACJI W TZW. „SPRAWIE SKRIPALÓW”

1. 12 marca br., występując na przesłuchaniach w Izbie Reprezentantów, premier Wielkiej Brytanii, pani T. May, oświadczyła, że „wysoce prawdopodobnie” Federacja Rosyjska ponosi odpowiedzialność za otrucie 4 marca br. w Salisbury byłego pułkownika GRU, podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córki Julii Skripal substancją paraliżująco-drgawkową A-234 zgodnie z brytyjską klasyfikacją.

Wielka Brytania publicznie podniosła kwestię „ukrywania” przez Rosję części arsenału chemicznego i jego „wykorzystania”. Chodziło jej o „naruszenie” przez Rosję zobowiązań z tytułu Konwencji o zakazie rozwoju, produkcji, gromadzenia i stosowania broni chemicznej i o jej likwidacji (CWC), jednego z najskuteczniejszych porozumień wielostronnych w sferze rozbrojenia i nierozpowszechniania broni chemicznej, u źródeł którego stał nasz kraj.

W ten sposób Wielka Brytania wypowiedziała się nie tylko przeciwko Rosji, lecz również przeciwko samej Organizacji ds. zakazu broni chemicznej (OPCW) i tych olbrzymich wysiłków, które zostały włożone w ramach jej działań, m. in. z udziałem samej Wielkiej Brytanii, przez ostatnie dwie dekady.

Zgodnie z wymaganiami Artykułu III CWC Federacja Rosyjska przedstawiła pełną deklarację dotyczącą swoich zapasów broni chemicznej. Dane te zostały dokładnie sprawdzone i potwierdzone przez zespoły inspekcyjne Sekretariatu Technicznego OPCW. Fakt całkowitej likwidacji rosyjskiego arsenału chemicznego został oficjalnie potwierdzony przez upoważnioną strukturę międzynarodową – OPCW.

2. Biorąc pod uwagę powagę oskarżeń, które wybrzmiały pod adresem naszego kraju, Ambasada Rosji w Londynie 12 marca br. skierowała do Biura Spraw Zagranicznych notę z prośbą o udzielenie dostępu do danych śledztwa, m. in. do próbek substancji chemicznej, na którą powołuje się śledztwo brytyjskie, w celu ich zbadania przez specjalistów w ramach wspólnego śledztwa.

Tym samym zaproponowaliśmy działania w ramach punktu 2 Art. IX CWC. Na mocy tego artykułu państwa-strony mają możliwość uregulowania w drodze wymiany informacji i konsultacji dwustronnych wszelkich spraw, które mogą wywołać wątpliwości w odniesieniu do przestrzegania tej konwencji międzynarodowej. Na podstawie postanowień danego Artykułu Rosja byłaby gotowa udzielić odpowiedzi na wniosek Wielkiej Brytanii w ciągu 10 dni.

Niestety strona brytyjska odmówiła tej wersji działań, a zamiast tego, żeby oprzeć się na obowiązujących normach prawa międzynarodowego, zdecydowała się na nieuczciwą polityzację powyższej kwestii.

3. Premier Wielkiej Brytanii, pani T. May, zaproponowała zwołanie na 14 marca br. specjalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu przedyskutowania danego problemu. Przewidując, że Londyn będzie chciał grać nieuczciwie, Rosja obstawała przy tym, żeby posiedzenie Rady Bezpieczeństwa miało charakter otwarty.

Nie wiadomo, co strona brytyjska chciała osiągnąć, przekazując ten temat do rozpatrzenia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Nie wchodzi on bowiem w żadnym wypadku w zakres kompetencji Rady. Oczywiste jest, że przed uzyskaniem opinii OPCW z oceną incydentu w Salisbury (trzeba wiedzieć, czy faktycznie zastosowano środek paralityczno-drgawkowy; jeśli tak, to w jaki sposób określono możliwe pochodzenie środka chemicznego; jakie działania i na jakich podstawach zostały podjęte względem osób poszkodowanych itp.) wszelkie dyskusje na ten temat zwyczajnie nie mają sensu.

4. 14 marca br. premier Wielkiej Brytanii T. May nieco ochłonęła i wysłała pismo do Dyrektora Generalnego Sekretariatu Technicznego OPCW A. Üzümcü (rozpowszechnione wśród wszystkich krajów członkowskich Rady Wykonawczej OPCW 15 marca br.) z propozycją przeprowadzenia przez Sekretariat Techniczny OPCW „niezależnej analizy wyników brytyjskiego śledztwa”.

Jak wynika z informacji prasowej Biura Spraw Zagranicznych z dnia 18 marca br., w charakterze uzupełnienia do pisma pani T. May stały przedstawiciel Wielkiej Brytanii w OPCW zaprosił ekspertów Sekretariatu Technicznego OPCW do Wielkiej Brytanii w celu przeprowadzenia niezależnej analizy wniosków wyciągniętych przez laboratorium brytyjskie w miejscowości Porton Down dotyczących incydentu w mieście Salisbury. 19 marca br. specjaliści OPCW przyjechali do Wielkiej Brytanii.

Rosja oczekuje od OPCW oficjalnego, szczegółowego opisu sytuacji związanej ze „sprawą Skripalów”. Wychodzimy z założenia, że Sekretariat Techniczny OPCW przeprowadzi pełnowartościowe, niezależne śledztwo, przestrzegając wszystkich odnośnych postanowień CWC.

5. Rosja zaczyna mieć coraz więcej pytań, zarówno o charakterze prawnym, jak i praktycznym. Mamy zamiar uzyskać na nie odpowiedź od OPCW.

Rosja oświadcza, że nie stosowała broni chemicznej przeciwko Wielkiej Brytanii. Zakładamy, że „napaść” na Skripalów z zastosowaniem środków trujących należy rozpatrywać w charakterze aktu terrorystycznego. W związku z tym, że poszkodowaną w wyniku incydentu została obywatelka Rosji Julia Skripal, proponujemy współpracę ze stroną brytyjską zgodnie z Artykułem IX CWC.

Wyjaśnienia wymagają następujące aspekty.

Gdzie, kto i w jaki sposób pobierał próbki od Siergieja i Julii Skripalów? W jaki sposób było to zarejestrowane? Kto może poświadczyć wiarygodność uzyskanych informacji? Czy przestrzegano wszystkich warunków OPCW dotyczących kolejności działań podczas gromadzenia dowodów (tzw. „chain of custody”)?

Za pomocą jakich metod (analizy spektralnej i in.) stronie brytyjskiej w tak krótkim czasie udało się określić typ rzekomo zastosowanej broni chemicznej (według zachodniej klasyfikacji „Nowiczok”)? Jak rozumiemy, w tym celu należy posiadać standardowy wzorzec podobnej substancji.

Jak taki pośpiech współgra z oficjalnymi oświadczeniami samego Scotland Yardu, zgodnie z którymi „w celu wyciągnięcia odpowiednich wniosków potrzebne będą tygodnie, a nawet miesiące pracy”?

Na podstawie jakich danych i objawów porażenia podjęto w pośpiechu decyzję o podaniu poszkodowanym Skripalom i brytyjskiemu policjantowi antidotum i czy ten pośpiech nie doprowadził do poważnych komplikacji, a następnie do pogorszenia ich stanu zdrowia?

Jakie antidotum zostało im podane? Na podstawie jakich analiz podjęto decyzję o wykorzystaniu takich preparatów?

Jak można wyjaśnić spowolnione działanie substancji paralityczno-drgawkowej? Przecież ze względu na specyfikę tej substancji jej skutek działania jest natychmiastowy. Twierdzi się, że poszkodowani zostali otruci w pizzerii (według innych danych w samochodzie, samolocie, mieszkaniu itd.). Jak było w rzeczywistości? Jak to się stało, że znaleziono ich po nieokreślonym czasie na jednej z ulicznych ławek?

Konieczne są wyjaśnienia, dlaczego w sprawie „Skripalów” absolutnie bezpodstawnie oskarżono właśnie Rosję, podczas gdy prace nad substancją o umownej zachodniej nazwie „Nowiczok” były prowadzone w Wielkiej Brytanii, USA, Szwecji i Czechach. Osiągnięte przez te kraje wyniki w zakresie tworzenia nowych trucizn tego typu odzwierciedlono w ponad 200 otwartych źródłach krajów NATO.

6. Nawet z czysto humanitarnego punktu widzenia działania Londynu są wyraźnym barbarzyństwem. 4 marca br. na terenie Wielkiej Brytanii (według samych władz brytyjskich) dokonano ataku z zastosowaniem środków chemicznych na obywatelkę rosyjską Julię Skripal.

Federacja Rosyjska żąda udzielenia wyczerpujących informacji o toku śledztwa w sprawie incydentu w mieście Salisbury, do jakiego doszło w stosunku do rosyjskiej obywatelki (odpowiednia nota Ambasady Rosyjskiej w Londynie została skierowana w dniu 12 marca br.).

Wielka Brytania narusza podstawowe zasady dialogu międzypaństwowego i do tej pory, nie wyjaśniając przyczyn, odmawia rosyjskim oficjalnym przedstawicielom dostępu konsularnego do Julii Skripal zgodnie z Konwencją wiedeńską z 1963 r. o stosunkach konsularnych. Już od ponad dwóch tygodni nie możemy wiarygodnie stwierdzić, co się stało z naszą obywatelką i jaki jest jej faktyczny stan.

Główny Urząd ds. badania szczególnie ważnych spraw Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej 16 marca br. wszczął postępowanie karne w sprawie usiłowania zabójstwa obywatelki Federacji Rosyjskiej Julii Skripal dokonanego w sposób niebezpieczny dla ogółu na terenie Wielkiej Brytanii.

Śledztwo będzie się toczyć zgodnie z wymaganiami prawa rosyjskiego i z normami prawa międzynarodowego. W ramach śledztwa planowane jest skorzystanie z pomocy wysoko wykwalifikowanych ekspertów.

Śledczy są gotowi do współpracy z właściwymi organami Wielkiej Brytanii. Liczymy na współpracę ze strony brytyjskiej.

7. W Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w OPCW i na wszystkich innych międzynarodowych platformach Federacja Rosyjska konsekwentnie i stanowczo opowiada się za tym, żeby wszystkie przestępstwa z zastosowaniem środków trujących były dokładnie, wszechstronnie i profesjonalnie zbadane, a winni pociągnięci do odpowiedzialności.

Jesteśmy gotowi do szerokiej i otwartej współpracy z Wielką Brytanią w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w formacie dwustronnym w ramach OPCW i innych dokumentów międzynarodowych oraz do działania na polu prawa międzynarodowego.

Będąc odpowiedzialnym członkiem społeczności międzynarodowej i rzetelnym uczestnikiem OPCW, Rosja nigdy nie będzie rozmawiać językiem ultimatum i odpowiadać na nieoficjalne pytania, zadane w formie ustnej.

Działania krajów Zachodu wokół sfabrykowanej przez nie „sprawy Skripalów” są sprzeczne nie tylko z normami prawa międzynarodowego i ogólnie przyjętej praktyki stosunków międzynarodowych, lecz również ze zdrowym rozsądkiem. My, oczywiście, wszystko dokładnie rejestrujemy, a z czasem sprawcy poniosą nieuniknioną karę.

Moskwa, 21 marca 2018 r.