UWAGA!

 

Komunikat Ambasady Rosji w Polsce

W sprawie uregulowania stanu prawnego cudzoziemców oraz bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej

Zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 274 z dnia 18 kwietnia 2020 r. (z późniejszymi zmianami) w celu uregulowania stanu prawnego cudzoziemców oraz bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej, zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się nowej infekcji koronawirusowej w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2020 r. włącznie ulegają przedłużeniu:

- terminy pobytu czasowego, zamieszkania czasowego lub stałego cudzoziemców i bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej, terminy, w których cudzoziemcy i bezpaństwowcy są zarejestrowani w miejscu pobytu lub zameldowani w miejscu zamieszkania w przypadku, jeżeli takie terminy upływają we wspomnianym okresie;

- terminy pobytu poza terytorium Federacji Rosyjskiej uczestników Państwowego programu pomocy w dobrowolnym przesiedleniu się do Federacji Rosyjskiej rodaków, mieszkających za granicą, członków ich rodzin, osób, które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt stały w przypadku jeżeli wspomniane osoby nie mogą wjechać do Federacji Rosyjskiej przed upływem sześciomiesięcznego okresu pobytu poza terytorium Federacji Rosyjskiej, niezbędnego dla podjęcia decyzji o unieważnieniu zaświadczenia uczestnika Państwowego programu pomocy w dobrowolnym przesiedleniu się do Federacji Rosyjskiej rodaków, mieszkających za granicą (dalej – zaświadczenie uczestnika Państwowego programu), zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały;

- terminy dobrowolnego wyjazdu z terytorium Federacji Rosyjskiej cudzoziemców i bezpaństwowców, w stosunku do których podjęto decyzję o wydaleniu administracyjnym z terytorium Federacji Rosyjskiej w formie kontrolowanego samodzielnego wyjazdu z Federacji Rosyjskiej, o zakazie wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej lub o niepożądanym charakterze pobytu (zamieszkania) na terytorium Federacji Rosyjskiej;

- terminów ważności następujących dokumentów, ważność których wygasa we wspomnianym okresie: wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, karta migracyjna z zaznaczonymi na niej terminami ważności, zaświadczenie uchodźcy, zaświadczenie o merytorycznym rozpatrzeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Federacji Rosyjskiej, zaświadczenie o przyznaniu azylu czasowego na terytorium Federacji Rosyjskiej, zaświadczenie uczestnika Państwowego programu.

Ustanawia się, że do dnia 15 grudnia 2020 r. włącznie:

- wobec cudzoziemców i bezpaństwowców (z wyjątkiem cudzoziemców i bezpaństwowców zwalnianych z miejsc pozbawienia wolności lub tych, którzy złamali prawo w części dotyczącej granicy państwowej Federacji Rosyjskiej lub stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, w tym opowiadają się za zmianą siłą podstaw ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej lub udzielają pomocy w popełnianiu aktów terrorystycznych (ekstremistycznych) lub tych, którzy je popełniają, a także przez inne działania wspierających działalność terrorystyczną (ekstremistyczną)) nie podejmowane są decyzje o wydaleniu administracyjnym z terytorium Federacji Rosyjskiej w formie przymusowego wydalenia z terytorium Federacji Rosyjskiej, o deportacji lub przekazaniu obcemu państwu zgodnie z umową międzynarodową Federacji Rosyjskiej o readmisji, decyzje o skróceniu terminu pobytu czasowego w Federacji Rosyjskiej, o pozbawienie statusu uchodźcy, azylu czasowego, o unieważnieniu wcześniej wydanych wiz, zezwoleń na pracę, patentów, zezwoleń na pobyt czasowy i stały, zaświadczeń uczestnika Państwowego programu;

- cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy przybyli do Federacji Rosyjskiej zgodnie z procedurą, która nie wymaga posiadania wizy, mogą ubiegać się o wydanie (przedłużenie, ponowne wydanie) patentu bez uwzględnienia wymogów dotyczących ustalonego terminu złożenia dokumentów w celu jego uzyskania, podanego celu wizyty i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej;

- pracodawcy, zleceniodawcy prac (usług), którzy otrzymali zezwolenie na zatrudnianie i korzystanie z usług pracowników z krajów obcych zgodnie z ustaloną procedurą, pod warunkiem, że spełnione są ustanowione ograniczenia i inne środki skierowane na zapewnienie sanitarno-epidemiologicznego dobrostanu ludności, mają prawo ubiegać się o wydanie (przedłużenie) zezwolenia na pracę dla cudzoziemca lub bezpaństwowca, który przybył do Federacji Rosyjskiej zgodnie z procedurą wymagającą uzyskania wizy. Zezwolenie takie jest wydawane (przedłużane) bez uwzględniania wymogów dotyczących podanego celu wizyty cudzoziemca lub bezpaństwowca na każdy okres do dnia 15 grudnia 2020 r. włącznie;

- zezwolony jest wyjazd cudzoziemców z Federacji Rosyjskiej do państw, których są obywatelami (bez dokonania podróży tranzytowych przez terytorium innych państw obcych) na podstawie dokumentów potwierdzających ich tożsamość i uznawanych w Federacji Rosyjskiej w takim charakterze, jeżeli termin ważności takich dokumentów upłynął po 14 marca 2020 roku.

Warszawa, 5 października 2020 r.


                                

UWAGA!
SZANOWNI PAŃSTWO!
Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; telefon: +48 (12) 425 60 66)  
lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 
Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.
KRAKOW Helpline: +48 12 425 60 65; +48 22 102 17 35; +48 22 397 17 87

O trybie przekroczenia rosyjsko-białoruskiego odcinka granicy państwowej Federacji Rosyjskiej przez obywateli państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa.

 

 

 

Przepisy prawa rosyjskiego (Ustawa Federalna z dnia 15 sierpnia 1996 roku Nr 114-ФЗ „O trybie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej", Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 1 kwietnia 1993 roku Nr 4730-1 „O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej") stanowią, że obywatele państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa są uprawnieni do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej tylko przez określone punkty przekroczenia granicy państwowej po obowiązkowej odprawie granicznej.

Na trasach komunikacji drogowej i kolejowej przecinających rosyjsko- białoruski odcinek granicy państwowej Federacji Rosyjskiej nie ma przejść granicznych przeznaczonych do ruchu międzynarodowego i nie jest dokonywana kontrola graniczna osób i pojazdów. Przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej przez wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osoby nieposiadające obywatelstwa niezależnie od posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rosji i Białorusi z wykorzystaniem transportu samochodowego i kolejowego będzie stanowiło naruszenie przewidzianego normami międzynarodowymi trybu przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Od maja 2017 roku dla obywateli państw trzecich stało się możliwe przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej za pomocą transportu lotniczego w relacji między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską. Przy tym wobec obywateli państw obcych i osób nie posiadających obywatelstwa przybywających z Republiki Białoruś oraz odlatujących w przeciwnym kierunku na lotniskach rosyjskich stosowana jest kontrola graniczna.

Ponadto należy mieć na uwadze, że obywatele państw obcych i osoby nie posiadające obywatelstwa podróżujący transportem lotniczym tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej do Republiki Białoruś nadal mają obowiązek uzyskania rosyjskiej wizy tranzytowej.

Wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osób nie posiadających obywatelstwa zgodnie z normami prawa międzynarodowego i prawa krajowego Federacji Rosyjskiej mogą przybywać do Federacji Rosyjskiej i wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej przez wielostronne (dwustronne) przejścia graniczne otwarte dla ruchu międzynarodowego (lotów międzynarodowych).

Wykaz przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej został ustalony na mocy Rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 listopada 2017 roku Nr 2665-p.


 

 

O wjeździe cudzoziemców do obwodu kaliningradzkiego

na podstawie wizy elektronicznej

 

Od 1 lipca 2019 r. zgodnie z postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej z 15 maja 2019 r. nr 595 obywatele krajów obcych, wykaz których zatwierdza Rząd Federacji Rosyjskiej, mogą składać na stronie MSZ Rosji pod adresem: http://electronic-visa.kdmid.ru/ wnioski o otrzymanie jednokrotnej wizy biznesowej, humanitarnej i turystycznej w postaci dokumentu elektronicznego (wizy elektroniczne) w celu wjazdu do obwodu kaliningradzkiego.

Wizę elektroniczną dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego mogą otrzymać obywatele wymienionych niżej państw: Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chiny (w tym Tajwan), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Japonia, Katar, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia Północna, Malezja, Malta, Meksyk, Monako, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, San-Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowienia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Włochy.

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku obywatela obcego państwa, który wypełnia się w formie elektronicznej na wspomnianej stronie MSZ Rosji nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem, razem z załączonym do niego zdjęciem cyfrowym w postaci pliku elektronicznego. Żaden inny dokument dla otrzymania wizy elektronicznej nie jest wymagany.

Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, poczynając od dnia wydania. Pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dób od daty wjazdu.

Wizy elektroniczne dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego upoważniają do wjazdu do Federacji Rosyjskiej wyłącznie przez wymienione niżej przejścia graniczne Federacji Rosyjskiej, znajdujące się na terenie obwodu kaliningradzkiego:

- lotnicze przejście graniczne „Kaliningrad (Chrabrowo)”;

- morskie przejście graniczne „Kaliningrad” (wydziały w Kaliningradzie, Bałtyjsku i Swietłym);

- drogowe przejścia graniczne „Bagrationowsk”, „Gusiew”, „Mamonowo (Grzechotki)”, „Mamonowo (Gronowo)”, „Morskoje”, „Pograniczny”, „Sowieck”, „Czernyszewskoje”;

- kolejowe przejścia graniczne „Mamonowo”, „Sowieck”.

Obywatele obcego państwa, którzy otrzymali wizy elektroniczne dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach obwodu kaliningradzkiego. Wjazd na podstawie wiz elektronicznych na pozostałe tereny Federacji Rosyjskiej w celu przejazdu tranzytowego do obwodu kaliningradzkiego lub wyjazdu z niego, w tym poprzez lotniska w trybie bezprzesiadkowym, jest niemożliwy.

Firmy transportowe mogą sprawdzić, czy posiada obywatel obcego państwa ważną wizę elektroniczną, na zautomatyzowanej stronie MSZ Rosji pod adresem: http://evisacheck.kdmid.ru/. Informacje o trybie sprawdzenia rozmieszczone są również na tej stronie w językach rosyjskim i angielskim.


 

O wizach elektronicznych dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu Leningradzkiego

Od 1 października 2019 r. obywatele 53 krajów mogą składać na stronie MSZ Rosji pod adresem: http://electronic-visa.kdmid.ru/ wnioski o uzyskanie jednokrotnej wizy biznesowej, humanitarnej i turystycznej w formie dokumentu elektronicznego (wizy elektroniczne) w celu zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.

Wizę elektroniczną dla zwiedzenia wspomnianych terytoriów mogą otrzymać obywatele wymienionych niżej państw: Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chiny (w tym Tajwan), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Japonia, Katar, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia Północna, Malezja, Malta, Meksyk, Monako, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, San-Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowienia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Włochy.

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku cudzoziemca, który wypełnia się w formie elektronicznej na wspomnianej stronie MSZ Rosji nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem, wraz z załączonym do niego zdjęciem cyfrowym w postaci pliku elektronicznego. Żaden inny dokument dla otrzymania wizy elektronicznej nie jest wymagany.

Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, licząc od dnia wydania. Pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dób od daty wjazdu.

Wizy elektroniczne dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego upoważniają do wjazdu do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej transportem lotniczym, samochodowym, wodnym oraz bez wykorzystania transportu (pieszo) wyłącznie przez następujące punkty graniczne Federacji Rosyjskiej usytuowane na terytorium Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego:

- lotnicze przejście graniczne „Pułkowo”;

- morskie przejścia graniczne „Wysock”, „Wielki port "Sankt Petersburg"” (dworzec morski), „Port pasażerski Sankt Petersburg”;

- drogowe przejścia graniczne „Iwangorod”, „Torfianowka”, „Brusnicznoje”, „Swietogorsk”;

- piesze przejście graniczne „Iwangorod”.

Wjazd na terytorium Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego i wyjazd z nich na podstawie wiz elektronicznych transportem kolejowym na razie jest niemożliwy z przyczyn technicznych w związku z tym, że służby graniczne w chwili obecnej nie posiadają mobilnych urządzeń dla weryfikacji wiz elektronicznych (kontrola graniczna na połączeniach pasażerskich z Finlandią oraz Estonią przeprowadzana jest nie w warunkach stacjonarnych, lecz bezpośrednio w pociągach podczas jazdy).

Cudzoziemcy, którzy uzyskali wizy elektroniczne dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach wspomnianych terytoriów.

Firmy transportowe mogą zweryfikować, czy posiada cudzoziemiec ważną wizę elektroniczną, na zautomatyzowanej stronie MSZ Rosji pod adresem: https://evisacheck.kdmid.ru/. Informacje o trybie weryfikacji rozmieszczone są również na tej stronie w językach rosyjskim i angielskim.

Cudzoziemcy ponoszą odpowiedzialność osobistą za prawidłowość podanych przez nich podczas ubiegania się o wizy elektroniczne swoich danych osobowych, w tym prawidłowy zapis nazwiska i imienia (imion) w dokładnej (literalnej) zgodności z tym, jak one są zapisane w paszporcie. W przypadku wystąpienia całkowitej lub częściowej rozbieżności tych danych z danymi, zawartymi w paszporcie (obywatelstwo, nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, płeć, numer paszportu), lub podania cudzych zdjęć będzie im odmówiono wjazdu do Federacji Rosyjskiej na przejściu granicznym Federacji Rosyjskiej, uzyskane zaś na podstawie przedstawionych nieprawidłowych informacji wizy elektroniczne zostaną anulowane.

Wyjątek stanowią tylko te sytuacje, kiedy imiona cudzoziemców zawierają więcej symboli, niż to przewiduje formularz wniosku o uzyskanie wizy elektronicznej.


 

Wyjaśnienia oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji w sprawie pośrednictwa i popełnianych błędów podczas składania wniosku o wizę elektroniczną dla zwiedzenia poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej

 

Uważnie obserwujemy sytuację ze składaniem wniosków o wizy elektroniczne dla zwiedzenia poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej. W ostatnich czasach coraz częściej pojawiają się publikacje, mówiące o rozmaitych stronach internetowych agencji turystycznych i podejrzanych pośrednikach, którzy zarabiają na świadczeniu usług związanych z załatwieniem wiz elektronicznych do Federacji Rosyjskiej. Koszt takich usług jest dość wysoki i wynosi od 15 do 40 euro. Oczywiście, w żaden sposób nie kwestionujemy prawa cudzoziemców do zarządzania oszczędnościami według własnego uznania, jednak chcielibyśmy przypomnieć, że wspomniana wiza elektroniczna dla zwiedzenia poszczególnych regionów Rosji jest wydawana bezpłatnie i wnioski składane są wyłącznie na specjalistycznej stronie internetowej MSZ Rosji evisa.kdmid.ru. Dla jej uzyskania nie są potrzebne zaproszenia, potwierdzenia rezerwacji hoteli lub inne dokumenty, udowadniające cel podróży do Federacji Rosyjskiej.

Termin wydania wizy elektronicznej nie przekracza 4 dni kalendarzowych od momentu złożenia wypełnionego wniosku. Dlatego jakiekolwiek zapewnienia ze strony podmiotów pośredniczących o przyśpieszeniu rozpatrzenia wniosku i uzyskaniu wizy „w trybie pilnym”, w tym za dodatkowe pieniądze, nie mają pod sobą żadnych podstaw. Oprócz tego pośrednik, składający zamiast kogoś wniosek o wizę elektroniczną, również nie jest zabezpieczony przed popełnieniem błędów podczas wpisywania danych personalnych, co może stanowić podstawę dla odmowy przepuszczenia podróżującego cudzoziemca przez granicę rosyjską.

Należy również pamiętać, że wiza elektroniczna, zresztą jak i wiza papierowa nie gwarantuje wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Ostateczna decyzja o wjeździe cudzoziemca do kraju podejmowana jest na przejściu granicznym, co jest na ogół zgodne z praktyką międzynarodową.

W mediach również można przeczytać wiele komentarzy odnośnie komplikacji podczas przekroczenia granicy państwowej, wydalenia cudzoziemców z Rosji z powodu błędów w wizie elektronicznej lub przekroczenia terminu pobytu zgodnie z wizą. Analiza tych przyczyn wskazuje na jedną okoliczność – banalny brak uwagi i ignorowanie instrukcji w sprawie załatwienia wizy elektronicznej, która jest nieodłączną częścią procesu wypełnienia odpowiedniego wniosku. Podane są w niej szczegółowe wyjaśnienia razem z przykładami poprawnego wpisania nazwiska, imienia, w tym zawierających litery ze znakami diakrytycznymi, innych danych personalnych. Duży rozdział instrukcji jest poświęcony poprawnemu obliczaniu terminu pobytu i daty wyjazdu z Rosji cudzoziemca, aby uniknąć pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej z powodu naruszenia rosyjskiego prawa migracyjnego.

Podsumowując chcielibyśmy podkreślić, że wiza elektroniczna jest wydawana na podstawie personalnego wniosku cudzoziemca, a nie podmiotów pośredniczących. Od poprawnego jego wypełnienia zależy w dużej mierze o ile przyjemna się okaże jego podróż do Rosji.

1 listopada 2019 r.


Komunikat Konsulatu Generalnego Rosji w Krakowie

Zgodnie z rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16 marca 2020 r. nr 635-р. od godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 18 marca 2020 r. do godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 1 maja 2020 r. wjazd do Federacji Rosyjskiej obywateli krajów obcych i bezpaństwowców, w tym przybywających z terytorium Republiki Białoruś oraz obywateli Republiki Białoruś, jest tymczasowo ograniczony. Wspomniane ograniczenie nie dotyczy akredytowanych lub delegowanych pracowników misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych w Federacji Rosyjskiej, organizacji międzynarodowych i ich przedstawicielstw, innych oficjalnych przedstawicielstw państw obcych, znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej, oraz członków rodzin wspomnianych osób, kierowców międzynarodowego transportu samochodowego, załóg statków powietrznych, morskich i śródlądowych, załóg pociągów i lokomotyw międzynarodowego transportu kolejowego, członków oficjalnych delegacji i osób, posiadających dyplomatyczne, służbowe, zwykłe wizy prywatne, wydane w związku ze śmiercią bliskiego krewnego, osób, stale zamieszkujących na terenie Federacji Rosyjskiej, oraz osób podróżujących tranzytem przez przejścia graniczne na terenie lotnisk.

W związku z powyższym od godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 18 marca 2020 roku Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce oraz Konsulaty Generalne Rosji w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu czasowo zawieszają przyjmowanie dokumentów, procedowanie i wydawanie obywatelom krajów obcych i bezpaństwowcom wiz wszystkich kategorii, z wyjątkiem dyplomatycznych, służbowych i zwykłych wiz biznesowych dla ww. osób, a także zwykłych wiz prywatnych dla obywateli krajów obcych i bezpaństwowców, przybywających do Federacji Rosyjskiej w związku ze śmiercią bliskiego krewnego.

Kraków, 17 marca 2020 r.


 

From January 2018, Russia introduced the Tax Free system - nowadays, foreign citizens who have made purchases in Russia can get VAT refund and save up to 11% of the purchase price. You can use Tax Free service in a number of shopping centers and shops  in the in the cities-participants of the Tax Free System.

VAT Refund can be received when purchasing goods that are not excisable.
Excisable goods - alcohol, tobacco, and some kind of perfumery and cosmetic products. 

You may get VAT Refund if: 

  • You made purchases on the total amount of at least 10 000 rubles per one day in one store.
  • You are not an EEU citizen (EEU countries include Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia).
You take your goods outside the customs territory of the EEU (except for the export of goods through the territory of the States-members of the EEU) through checkpoints  across the State border of the Russian Federation, a list of which is approved by the Government of the Russian Federation.

Aktualności

Powrót

Wystąpienie Ambasadora Rosji w Polsce Sergeya Andreeva na Konferencji „Polska-Rosja: bezpieczeństwo, społeczeństwo, gospodarka” na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w dniu 25 października 2018 roku

Szanowna Pani Rektor,

Szanowni Państwo,

Dziękuję za zaproszenie na otwarcie Konferencji i witam jej uczestników z Rosji, Polski, Litwy, Łotwy i innych krajów.

Z przyczyn zrozumiałych nie będę mógł być obecny podczas całego przebiegu konferencji, ale uważnie zapoznałem się z jej programem i chciałbym udzielić kilku komentarzy w nawiązaniu do niego.

Program Konferencji podzieliłbym na dwie części. Jedna z nich, w której oczywiście będzie odbywać się dialog pomiędzy uczestnikami rosyjskimi a ich polskimi kolegami będzie miała całkiem akademicki charakter: strategia bezpieczeństwa narodowego, jej prawne, gospodarcze, demograficzne i inne aspekty, w tym zwalczanie terroryzmu i przestępczości, wspólne zagrożenia i wyzwania, stosunek między wymaganiami bezpieczeństwa a zapewnieniem praw człowieka, nawet bezpieczeństwo na miejscach pracy i w ruchu drogowym.

Druga część programu jest poświęcona kwestiom praktycznym stosunków rosyjsko-polskich. Obecnie w Polsce są one omawiane przeważnie w swojskim gronie, nie tylko bez przedstawicieli rosyjskich, którzy mogliby adekwatnie wyjaśnić nasze stanowisko, lecz i bez polskich ekspertów o poglądach niepasujących do tzw. „głównego nurtu ideologicznego”. Jeśli już są zapraszani uczestnicy z Rosji, to zwykle tacy, którzy całkowicie podzielają opinie swoich zachodnich „oponentów”, tak że dyskusje odbywają się w duchu wzruszającej zgody i pełnego porozumienia.

 

W programie dzisiejszej konferencji wystąpień uczestników rosyjskich na te tematy też nie zauważyłem, ale być może oni będą mogli wziąć udział w debatach.

W tej drugiej części programu w szczególności wyjaśni się rosyjskim uczestnikom, czegoż się boją Polacy ze strony Rosji. Ale przecież wiadomo czego: że Rosja podbije Polskę, że przykręci jej ropę i gaż, że hakerzy rosyjscy przeprogramują świadomość Polaków, że wszędzie panoszą się szpiedzy rosyjscy, – no mało to czego można się po tych podstępnych Ruskich spodziewać. Temat zostanie rozwinięty przez referaty o rosyjskiej potędze militarnej, o jej nieustannym wzroście, w tym w porównaniu do potencjału militarnego Polski, o rosyjskiej „wojnie hybrydowej” na Ukrainie i interwencji w Syrii, o zagrożeniu, które niesie dla bezpieczeństwa Polski konflikt rosyjsko-ukraiński, o projekcie „Nord Stream 2” jako „kluczowej operacji hybrydowej Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej”.

Szanowni eksperci wojskowi po raz kolejny opowiedzą na ile rosyjskie siły zbrojne są potężniejsze od polskich, być może oszacują ile czasu będzie Rosja potrzebowała, żeby okupować Polskę – tydzień czy miesiąc, wątpliwe że więcej; gdyby ktoś z uczestników rosyjskich jednak zapytał, po co to Rosji – w odpowiedzi chodziło by o immanentnie właściwe nam agresywność i „ambicje imperialne”, czego przykładami są Gruzja i Ukraina.

Można oczywiście przypomnieć, że przecież rosyjskie siły zbrojne liczą około 1 mln. wojskowych, krajów NATO zaś 3,5 razy więcej, tylko USA ma 1,5 mln żołnierzy, 800 baz i obiektów wojskowych na całym świecie, w tym wzdłuż naszych granic; w Europie kraje NATO mają dwa razy więcej żołnierzy, niż całe nasze siły zbrojne, a my, nawiasem mówiąc, mamy poza europejską jeszcze obszerną azjatycką część terytorium; według proporcji liczebności sił zbrojnych i długości granic Rosja plasuje się gdzieś około 40. pozycji w rankingu światowym; że w 2018 roku wydatki wojskowe Rosji są mniejsze od 50 mld dol., USA – prawie 700 mld. plus Wielka Brytania – 60, Niemcy i Francja po 40 mld., NATO ogółem – 16 razy więcej, niż Rosja; że z czasów zimnej wojny Rosja zredukowała o 85% swoje zapasy broni nuklearnej,

w całości zlikwidowała swoje zasoby broni chemicznej – w przeciwieństwie do USA, którym dlaczegoś – o dziwo – brakuje na to środków.

Tylko to wszystko naszych polskich oponentów w żadnym stopniu nie przekona, dlatego że w czasach „postprawdy” już nie trzeba udowadniać ani istnienia zagrożenia rosyjskiego, ani innych naszych „przewinień”: one „wysoce prawdopodobnie” / „highly likely” są i kropka. To po pierwsze.

Po drugie: z jakiegoś powodu w Polsce co rusz wyrażane są wątpliwości, że w przypadku agresji rosyjskiej sojusznicy nie przyjdą jej z pomocą. Wielu pewnie pamięta, w jakich soczystych zwrotach dzielił się tymi wątpliwościami dostojny były minister obrony i minister spraw zagranicznych Polski w rozmowie prywatnej, która na jego nieszczęście została nielegalnie nagrana i przedostała się do wiadomości publicznej. Á propos, rosyjscy uczestnicy Konferencji być może nie są na bieżąco z tym, że całkiem solidne polskie wydania opozycyjne „Gazeta Wyborcza” i tygodnik „Polityka” niby bardzo poważnie tropią teorię, według której za tzw. „aferą taśmową” z 2014 r., która jakoby sprzyjała dojściu PiS do władzy w Polsce, stali Rosjanie i przez to na długo przed USA Polska, jak się okazuje, niby stała się poligonem, gdzie ćwiczono technologie rosyjskiej ingerencji w wybory na Zachodzie. Co prawda, powstaje oczywiste pytanie – po co to nam było potrzebne, ale tu jest po prostu bezgraniczna przestrzeń dla fantazji.

Rok temu już cytowałem tu naszego dyplomatę i senatora Konstantina Kosacheva: „Sankcje i rusofobia na Zachodzie żyją własnym życiem. One się pojawiają, nasilają się i uzasadniają się według własnych reguł. My zaś z Rosji w żaden sposób nie możemy wpłynąć na to ani poprzez zaprzestanie jakichś czynności, ani przeciwnie – przez ich podjęcie. To tam powinni przechorować na tę chorobę,
a nie tu.”

Ciekawie było zobaczyć w programie Konferencji takie tematy jak „Rola ochrony informacji niejawnych w stosunkach rosyjsko-polskich”, „Wymagania Krajowej Władzy Bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, „Społeczne podłoże działań dezinformacyjnych a edukacja kontrwywiadowcza” – jak rozumiem, to w powiązaniu z referatem „Cyberaktywność Federacji Rosyjskiej wobec państw byłego Bloku Wschodniego” i w kontekście jeszcze jednego tematu priorytetowego „Budowanie postaw patriotycznych poprzez edukację proobronną w czasach niepokoju”.

Na pewno będzie powiedziane o cybernetycznej i „hybrydowej” wojnach, które Rosja niby prowadzi przeciwko Zachodowi, żeby podważyć jego podstawy, przywoła się jako coś nowego i zagrażającego tzw. doktrynę „A2/AD” – „Area Access/Area Denial”, tj. uniemożliwienie dostępu do ważnych z obronnego punktu widzenia stref terytorium rosyjskiego.

Nasi specjaliści szczerze się śmieją z tych „wynalazków”. Przeciwko naszemu krajowi akcje wywrotowe w sferze politycznej, gospodarczej, informacyjnej i wielu innych dziedzinach Zachód prowadzi od dawien-dawna i posiada w tym zakresie znacznie większe doświadczenie i możliwości. W szczególności w rywalizacji w przestrzeni elektroniczno-cybernetycznej niezaprzeczalnym liderem na świecie jest Agencja Bezpieczeństwa Narodowego USA, która, jak dawno i bez wszelkich „highly likely” ustalono, podsłuchuje na potęgę nie tylko przeciwników, lecz i sojuszników swojego kraju.

„Strachy na Lachy”, że rosyjscy hakerzy przeprogramowują mózgi milionów ludzi na Zachodzie i przez to zapewniają potrzebne Rosji wyniki wyborów, referendów i td. to po prostu kpiny ze zdrowego rozsądku. Jednak już zupełnie nie do żartów jest, kiedy usiłuje się każdy wyraz niezgodny z „generalną linią” wobec Rosji potraktować jako zdradę i przejaw „wojny hybrydowej” – powołam się na przykład Mateusza Piskorskiego. Co to jest, jeśli nie otwarte tłumienie wolności poglądów i zamach na podstawy demokracji, przywiązaniem do których tak szczyci się Zachód? Jeśli ci hakerzy, trolli, boty i tp. jakoby z taką łatwością podważają wiarę ludzi w politykę Zachodu – to być może, rzecz polega na błędności tej samej polityki i zgubności jej skutków? Jak to się mówi u nas w Rosji w takich przypadkach, „nie sarkaj na lustro, gdy masz krzywą gębę”.

Oto też ciekawy temat: „Bezalternatywny realizm”. Ja również opowiadam się bez reszty za realizmem – chciałoby się tylko wiedzieć, jak go rozumieją nasi polscy sąsiedzi?

Temat „Obraz Polski w rosyjskiej telewizji” chyba zainteresuje polskich uczestników Konferencji, ale ich rosyjscy koledzy z nie mniejszą ciekawością uzyskaliby obiektywny obraz tego, jak Rosja wygląda w materiałach polskich mediów. Zapewniam Państwa, ta przestrzeń badawcza jest o wiele bardziej obszerna – jest z czego się pośmiać, ależ niestety częściej chce się płakać.

No i oczywiście, jakże bez historii? Szkoda tylko, że o polityce historycznej Rosji Państwo usłyszą, polityce zaś historycznej Polski, która pewnie odegrała czołową rolę w promowaniu tego fenomenu we współczesnych warunkach, nie poświęcono należytej uwagi.

Będzie i o wpływie historii na obecne relacje Rosji a Polski – pewnie po raz kolejny o wielowiekowych polskich krzywdach, za które powinniśmy się kajać. Kiedy władze polskie jeszcze nie zamroziły naszego dialogu politycznego wiosną 2014 r. jego „komponent historyczny” sprowadzał się do tego, że nasi polscy koledzy usiłowali nas przekonać do swojej oceny naszej wspólnej historii, a my uczciwie próbowaliśmy szukać jakiegoś porozumienia. Teraz jednak już bez żartów wypowiem się jak najbardziej wyraźnie: po „wojnie” przeciwko pomnikom radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli, dzięki którym dzisiaj istnieje Polska i Polacy mieszkają na własnej ziemi – i tylko ten jeden fakt historyczny z nawiązką pokrywa wszystkie możliwe do pomyślenia roszczenia historyczne strony polskiej – takie rozmowy są już zamknięte. Nie zamierzamy dopasowywać swojej wizji historii do polskich ocen, i póki w Polsce bez jakichkolwiek zastrzeżeń nie uznają wiecznego długu wdzięczności wobec czerwonoarmistów, którzy spoczywają w polskiej ziemi,
na tematy historyczne w kontaktach oficjalnych między nami nie ma co rozmawiać.

Ponadto dla nas ten temat również ma wymiar próby moralności wobec tych, z kim mamy do czynienia. My oczywiście będziemy pamiętali, że za ustawą likwidującą nasze pomniki głosowały wszystkie obecne w Sejmie partie, wiemy którzy posłowie za nią głosowali; oddajemy należyty szacunek tym niewielu z polskich działaczy politycznych i społecznych, którzy występują przeciwko tej kampanii czy to z powodów politycznych, czy moralnych; niestety nie zauważyliśmy wśród nich żadnego z polskich członków Grupy do Spraw Trudnych Wynikających z Historii Stosunków Rosyjsko-Polskich – ani z jej poprzedniego składu, na czele którego stał prof. Adam Rothfeld, ani z obecnego składu na czele z prof. Mirosławem Filipowiczem, zarówno jak i z dwustronnej Komisji Historyków działającej pod egidą Akademii Nauk Rosji i Polski. Mówię właśnie o stanowisku publicznym, bo w kontaktach osobistych, „na ucho” wielu nam mówi, że nie popiera tego barbarzyństwa, ale publicznie w najlepszym razie milczy, a nieraz i usprawiedliwia go, jak to niedawno uczynił w wywiadzie dla „Sputnika” znany polski reżyser i były współprzewodniczący rosyjsko-polskiego forum obywatelskiego Krzysztof Zanussi. To oczywiście nie oznacza, że my przykładem naszych polskich kolegów nie zechcemy z kimś mieć do czynienia – jesteśmy sąsiadami i w zasadzie za normalnymi, pragmatycznymi, obopólnie korzystnymi stosunkami; tylko po tym, co się stało, już zupełnie fałszywie będą brzmiały dla nas padające z ich ust szablonowe zapewnienia w sympatii do Rosjan, kultury rosyjskiej i td.

Na zakończenie jeszcze o jednym. Tu ktoś zamierza przy pomocy liczb dowodzić, że dla Rosji okres po 1991 r. to „utracone ćwierćwiecze”.

Nie będę przytaczał ocen oficjalnych, ale w 2016 r. w Moskwie ukazała się ciekawa książka całkiem liberalnych politologów i publicystów Aleksandra Goryanina i Dmitry’ego Yagodintseva „Bóg kocha Rosję. Wielkie lata 1989-2014”. Oto ich ocena poparta ważką argumentacją: „W ciągu 25 lat Rosja wróciła ku gospodarce rynkowej, swobodzie przedsiębiorczości i prywatnej inicjatywy, odbudowała zasady własności prywatnej. Założone zostały podstawy społeczeństwa demokratycznego, kształtuje się samorząd lokalny. Mamy liberalną konstytucję, swobodny wjazd i wyjazd, nie ma cenzury. Odtworzony został sąd przysięgłych, pojawiła się możliwość odwoływania się do sądów międzynarodowych. Sądy są dostępne, sędziowie są nieodwoływalni, stworzone zostały przesłanki do pojawienia się niezależnych sądów. 80% spraw rozpatrywanych w Sądzie Konstytucyjnym wszczynają zwykli obywatele i częściej wygrywają. Nasi ludzie podróżują po świecie, W Rosji trwa budowlany, edukacyjny boom, wolność polityczna, religijna i kulturalna, dziesiątki tysięcy organizacji pozarządowych”.

Przy tym Rosja uniknęła wojny domowej, pokonała chaos gospodarczy, nie wpadła w dyktaturę – i to wszystko bez jakkolwiek istotnej pomocy zewnętrznej.

Wbrew rozpowszechnionym mitom państwo i społeczeństwo rosyjskie konsekwentnie i skutecznie walczą z korupcją, pokonują niż demograficzny, rośnie długość życia, zmniejsza się liczba aborcji, przestępczość, liczba więźniów.

Jeden z czołowych rosyjskich politologów Sergey Karaganov twierdzi, że według całokształtu czynników wpływu (potencjał gospodarczy, potęga wojskowa, położenie strategiczne, zasoby, kapitał ludzki, edukacja, nauka, kultura i in.) Rosja jest trzecim mocarstwem na świecie po USA i Chinach. Ciężko się z tym spierać.

Parafrazując jedną znaną postać z radzieckiej klasyki literackiej, „kto powie, że to jest utracony czas, niech pierwszy rzuci we mnie kamieniem”.

Zresztą życzę uczestnikom Konferencji ciekawej i owocnej pracy. Chciałoby się oczywiście mieć nadzieję, że będzie ona sprzyjała zbliżeniu naszych stanowisk i lepszemu porozumiewaniu się, ale powiem szczerze – w obecnych warunkach trudno o to.

Dziękuję za uwagę.