UWAGA!

 

Komunikat Ambasady Rosji w Polsce

W sprawie uregulowania stanu prawnego cudzoziemców oraz bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej

Zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 274 z dnia 18 kwietnia 2020 r. (z późniejszymi zmianami) w celu uregulowania stanu prawnego cudzoziemców oraz bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej, zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się nowej infekcji koronawirusowej w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2020 r. włącznie ulegają przedłużeniu:

- terminy pobytu czasowego, zamieszkania czasowego lub stałego cudzoziemców i bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej, terminy, w których cudzoziemcy i bezpaństwowcy są zarejestrowani w miejscu pobytu lub zameldowani w miejscu zamieszkania w przypadku, jeżeli takie terminy upływają we wspomnianym okresie;

- terminy pobytu poza terytorium Federacji Rosyjskiej uczestników Państwowego programu pomocy w dobrowolnym przesiedleniu się do Federacji Rosyjskiej rodaków, mieszkających za granicą, członków ich rodzin, osób, które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt stały w przypadku jeżeli wspomniane osoby nie mogą wjechać do Federacji Rosyjskiej przed upływem sześciomiesięcznego okresu pobytu poza terytorium Federacji Rosyjskiej, niezbędnego dla podjęcia decyzji o unieważnieniu zaświadczenia uczestnika Państwowego programu pomocy w dobrowolnym przesiedleniu się do Federacji Rosyjskiej rodaków, mieszkających za granicą (dalej – zaświadczenie uczestnika Państwowego programu), zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały;

- terminy dobrowolnego wyjazdu z terytorium Federacji Rosyjskiej cudzoziemców i bezpaństwowców, w stosunku do których podjęto decyzję o wydaleniu administracyjnym z terytorium Federacji Rosyjskiej w formie kontrolowanego samodzielnego wyjazdu z Federacji Rosyjskiej, o zakazie wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej lub o niepożądanym charakterze pobytu (zamieszkania) na terytorium Federacji Rosyjskiej;

- terminów ważności następujących dokumentów, ważność których wygasa we wspomnianym okresie: wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, karta migracyjna z zaznaczonymi na niej terminami ważności, zaświadczenie uchodźcy, zaświadczenie o merytorycznym rozpatrzeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Federacji Rosyjskiej, zaświadczenie o przyznaniu azylu czasowego na terytorium Federacji Rosyjskiej, zaświadczenie uczestnika Państwowego programu.

Ustanawia się, że do dnia 15 grudnia 2020 r. włącznie:

- wobec cudzoziemców i bezpaństwowców (z wyjątkiem cudzoziemców i bezpaństwowców zwalnianych z miejsc pozbawienia wolności lub tych, którzy złamali prawo w części dotyczącej granicy państwowej Federacji Rosyjskiej lub stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, w tym opowiadają się za zmianą siłą podstaw ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej lub udzielają pomocy w popełnianiu aktów terrorystycznych (ekstremistycznych) lub tych, którzy je popełniają, a także przez inne działania wspierających działalność terrorystyczną (ekstremistyczną)) nie podejmowane są decyzje o wydaleniu administracyjnym z terytorium Federacji Rosyjskiej w formie przymusowego wydalenia z terytorium Federacji Rosyjskiej, o deportacji lub przekazaniu obcemu państwu zgodnie z umową międzynarodową Federacji Rosyjskiej o readmisji, decyzje o skróceniu terminu pobytu czasowego w Federacji Rosyjskiej, o pozbawienie statusu uchodźcy, azylu czasowego, o unieważnieniu wcześniej wydanych wiz, zezwoleń na pracę, patentów, zezwoleń na pobyt czasowy i stały, zaświadczeń uczestnika Państwowego programu;

- cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy przybyli do Federacji Rosyjskiej zgodnie z procedurą, która nie wymaga posiadania wizy, mogą ubiegać się o wydanie (przedłużenie, ponowne wydanie) patentu bez uwzględnienia wymogów dotyczących ustalonego terminu złożenia dokumentów w celu jego uzyskania, podanego celu wizyty i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej;

- pracodawcy, zleceniodawcy prac (usług), którzy otrzymali zezwolenie na zatrudnianie i korzystanie z usług pracowników z krajów obcych zgodnie z ustaloną procedurą, pod warunkiem, że spełnione są ustanowione ograniczenia i inne środki skierowane na zapewnienie sanitarno-epidemiologicznego dobrostanu ludności, mają prawo ubiegać się o wydanie (przedłużenie) zezwolenia na pracę dla cudzoziemca lub bezpaństwowca, który przybył do Federacji Rosyjskiej zgodnie z procedurą wymagającą uzyskania wizy. Zezwolenie takie jest wydawane (przedłużane) bez uwzględniania wymogów dotyczących podanego celu wizyty cudzoziemca lub bezpaństwowca na każdy okres do dnia 15 grudnia 2020 r. włącznie;

- zezwolony jest wyjazd cudzoziemców z Federacji Rosyjskiej do państw, których są obywatelami (bez dokonania podróży tranzytowych przez terytorium innych państw obcych) na podstawie dokumentów potwierdzających ich tożsamość i uznawanych w Federacji Rosyjskiej w takim charakterze, jeżeli termin ważności takich dokumentów upłynął po 14 marca 2020 roku.

Warszawa, 5 października 2020 r.


                                

UWAGA!
SZANOWNI PAŃSTWO!
Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; telefon: +48 (12) 425 60 66)  
lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 
Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.
KRAKOW Helpline: +48 12 425 60 65; +48 22 102 17 35; +48 22 397 17 87

O trybie przekroczenia rosyjsko-białoruskiego odcinka granicy państwowej Federacji Rosyjskiej przez obywateli państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa.

 

 

 

Przepisy prawa rosyjskiego (Ustawa Federalna z dnia 15 sierpnia 1996 roku Nr 114-ФЗ „O trybie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej", Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 1 kwietnia 1993 roku Nr 4730-1 „O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej") stanowią, że obywatele państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa są uprawnieni do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej tylko przez określone punkty przekroczenia granicy państwowej po obowiązkowej odprawie granicznej.

Na trasach komunikacji drogowej i kolejowej przecinających rosyjsko- białoruski odcinek granicy państwowej Federacji Rosyjskiej nie ma przejść granicznych przeznaczonych do ruchu międzynarodowego i nie jest dokonywana kontrola graniczna osób i pojazdów. Przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej przez wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osoby nieposiadające obywatelstwa niezależnie od posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rosji i Białorusi z wykorzystaniem transportu samochodowego i kolejowego będzie stanowiło naruszenie przewidzianego normami międzynarodowymi trybu przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Od maja 2017 roku dla obywateli państw trzecich stało się możliwe przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej za pomocą transportu lotniczego w relacji między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską. Przy tym wobec obywateli państw obcych i osób nie posiadających obywatelstwa przybywających z Republiki Białoruś oraz odlatujących w przeciwnym kierunku na lotniskach rosyjskich stosowana jest kontrola graniczna.

Ponadto należy mieć na uwadze, że obywatele państw obcych i osoby nie posiadające obywatelstwa podróżujący transportem lotniczym tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej do Republiki Białoruś nadal mają obowiązek uzyskania rosyjskiej wizy tranzytowej.

Wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osób nie posiadających obywatelstwa zgodnie z normami prawa międzynarodowego i prawa krajowego Federacji Rosyjskiej mogą przybywać do Federacji Rosyjskiej i wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej przez wielostronne (dwustronne) przejścia graniczne otwarte dla ruchu międzynarodowego (lotów międzynarodowych).

Wykaz przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej został ustalony na mocy Rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 listopada 2017 roku Nr 2665-p.


 

 

O wjeździe cudzoziemców do obwodu kaliningradzkiego

na podstawie wizy elektronicznej

 

Od 1 lipca 2019 r. zgodnie z postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej z 15 maja 2019 r. nr 595 obywatele krajów obcych, wykaz których zatwierdza Rząd Federacji Rosyjskiej, mogą składać na stronie MSZ Rosji pod adresem: http://electronic-visa.kdmid.ru/ wnioski o otrzymanie jednokrotnej wizy biznesowej, humanitarnej i turystycznej w postaci dokumentu elektronicznego (wizy elektroniczne) w celu wjazdu do obwodu kaliningradzkiego.

Wizę elektroniczną dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego mogą otrzymać obywatele wymienionych niżej państw: Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chiny (w tym Tajwan), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Japonia, Katar, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia Północna, Malezja, Malta, Meksyk, Monako, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, San-Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowienia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Włochy.

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku obywatela obcego państwa, który wypełnia się w formie elektronicznej na wspomnianej stronie MSZ Rosji nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem, razem z załączonym do niego zdjęciem cyfrowym w postaci pliku elektronicznego. Żaden inny dokument dla otrzymania wizy elektronicznej nie jest wymagany.

Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, poczynając od dnia wydania. Pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dób od daty wjazdu.

Wizy elektroniczne dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego upoważniają do wjazdu do Federacji Rosyjskiej wyłącznie przez wymienione niżej przejścia graniczne Federacji Rosyjskiej, znajdujące się na terenie obwodu kaliningradzkiego:

- lotnicze przejście graniczne „Kaliningrad (Chrabrowo)”;

- morskie przejście graniczne „Kaliningrad” (wydziały w Kaliningradzie, Bałtyjsku i Swietłym);

- drogowe przejścia graniczne „Bagrationowsk”, „Gusiew”, „Mamonowo (Grzechotki)”, „Mamonowo (Gronowo)”, „Morskoje”, „Pograniczny”, „Sowieck”, „Czernyszewskoje”;

- kolejowe przejścia graniczne „Mamonowo”, „Sowieck”.

Obywatele obcego państwa, którzy otrzymali wizy elektroniczne dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach obwodu kaliningradzkiego. Wjazd na podstawie wiz elektronicznych na pozostałe tereny Federacji Rosyjskiej w celu przejazdu tranzytowego do obwodu kaliningradzkiego lub wyjazdu z niego, w tym poprzez lotniska w trybie bezprzesiadkowym, jest niemożliwy.

Firmy transportowe mogą sprawdzić, czy posiada obywatel obcego państwa ważną wizę elektroniczną, na zautomatyzowanej stronie MSZ Rosji pod adresem: http://evisacheck.kdmid.ru/. Informacje o trybie sprawdzenia rozmieszczone są również na tej stronie w językach rosyjskim i angielskim.


 

O wizach elektronicznych dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu Leningradzkiego

Od 1 października 2019 r. obywatele 53 krajów mogą składać na stronie MSZ Rosji pod adresem: http://electronic-visa.kdmid.ru/ wnioski o uzyskanie jednokrotnej wizy biznesowej, humanitarnej i turystycznej w formie dokumentu elektronicznego (wizy elektroniczne) w celu zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.

Wizę elektroniczną dla zwiedzenia wspomnianych terytoriów mogą otrzymać obywatele wymienionych niżej państw: Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chiny (w tym Tajwan), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Japonia, Katar, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia Północna, Malezja, Malta, Meksyk, Monako, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, San-Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowienia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Włochy.

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku cudzoziemca, który wypełnia się w formie elektronicznej na wspomnianej stronie MSZ Rosji nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem, wraz z załączonym do niego zdjęciem cyfrowym w postaci pliku elektronicznego. Żaden inny dokument dla otrzymania wizy elektronicznej nie jest wymagany.

Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, licząc od dnia wydania. Pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dób od daty wjazdu.

Wizy elektroniczne dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego upoważniają do wjazdu do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej transportem lotniczym, samochodowym, wodnym oraz bez wykorzystania transportu (pieszo) wyłącznie przez następujące punkty graniczne Federacji Rosyjskiej usytuowane na terytorium Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego:

- lotnicze przejście graniczne „Pułkowo”;

- morskie przejścia graniczne „Wysock”, „Wielki port "Sankt Petersburg"” (dworzec morski), „Port pasażerski Sankt Petersburg”;

- drogowe przejścia graniczne „Iwangorod”, „Torfianowka”, „Brusnicznoje”, „Swietogorsk”;

- piesze przejście graniczne „Iwangorod”.

Wjazd na terytorium Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego i wyjazd z nich na podstawie wiz elektronicznych transportem kolejowym na razie jest niemożliwy z przyczyn technicznych w związku z tym, że służby graniczne w chwili obecnej nie posiadają mobilnych urządzeń dla weryfikacji wiz elektronicznych (kontrola graniczna na połączeniach pasażerskich z Finlandią oraz Estonią przeprowadzana jest nie w warunkach stacjonarnych, lecz bezpośrednio w pociągach podczas jazdy).

Cudzoziemcy, którzy uzyskali wizy elektroniczne dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach wspomnianych terytoriów.

Firmy transportowe mogą zweryfikować, czy posiada cudzoziemiec ważną wizę elektroniczną, na zautomatyzowanej stronie MSZ Rosji pod adresem: https://evisacheck.kdmid.ru/. Informacje o trybie weryfikacji rozmieszczone są również na tej stronie w językach rosyjskim i angielskim.

Cudzoziemcy ponoszą odpowiedzialność osobistą za prawidłowość podanych przez nich podczas ubiegania się o wizy elektroniczne swoich danych osobowych, w tym prawidłowy zapis nazwiska i imienia (imion) w dokładnej (literalnej) zgodności z tym, jak one są zapisane w paszporcie. W przypadku wystąpienia całkowitej lub częściowej rozbieżności tych danych z danymi, zawartymi w paszporcie (obywatelstwo, nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, płeć, numer paszportu), lub podania cudzych zdjęć będzie im odmówiono wjazdu do Federacji Rosyjskiej na przejściu granicznym Federacji Rosyjskiej, uzyskane zaś na podstawie przedstawionych nieprawidłowych informacji wizy elektroniczne zostaną anulowane.

Wyjątek stanowią tylko te sytuacje, kiedy imiona cudzoziemców zawierają więcej symboli, niż to przewiduje formularz wniosku o uzyskanie wizy elektronicznej.


 

Wyjaśnienia oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji w sprawie pośrednictwa i popełnianych błędów podczas składania wniosku o wizę elektroniczną dla zwiedzenia poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej

 

Uważnie obserwujemy sytuację ze składaniem wniosków o wizy elektroniczne dla zwiedzenia poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej. W ostatnich czasach coraz częściej pojawiają się publikacje, mówiące o rozmaitych stronach internetowych agencji turystycznych i podejrzanych pośrednikach, którzy zarabiają na świadczeniu usług związanych z załatwieniem wiz elektronicznych do Federacji Rosyjskiej. Koszt takich usług jest dość wysoki i wynosi od 15 do 40 euro. Oczywiście, w żaden sposób nie kwestionujemy prawa cudzoziemców do zarządzania oszczędnościami według własnego uznania, jednak chcielibyśmy przypomnieć, że wspomniana wiza elektroniczna dla zwiedzenia poszczególnych regionów Rosji jest wydawana bezpłatnie i wnioski składane są wyłącznie na specjalistycznej stronie internetowej MSZ Rosji evisa.kdmid.ru. Dla jej uzyskania nie są potrzebne zaproszenia, potwierdzenia rezerwacji hoteli lub inne dokumenty, udowadniające cel podróży do Federacji Rosyjskiej.

Termin wydania wizy elektronicznej nie przekracza 4 dni kalendarzowych od momentu złożenia wypełnionego wniosku. Dlatego jakiekolwiek zapewnienia ze strony podmiotów pośredniczących o przyśpieszeniu rozpatrzenia wniosku i uzyskaniu wizy „w trybie pilnym”, w tym za dodatkowe pieniądze, nie mają pod sobą żadnych podstaw. Oprócz tego pośrednik, składający zamiast kogoś wniosek o wizę elektroniczną, również nie jest zabezpieczony przed popełnieniem błędów podczas wpisywania danych personalnych, co może stanowić podstawę dla odmowy przepuszczenia podróżującego cudzoziemca przez granicę rosyjską.

Należy również pamiętać, że wiza elektroniczna, zresztą jak i wiza papierowa nie gwarantuje wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Ostateczna decyzja o wjeździe cudzoziemca do kraju podejmowana jest na przejściu granicznym, co jest na ogół zgodne z praktyką międzynarodową.

W mediach również można przeczytać wiele komentarzy odnośnie komplikacji podczas przekroczenia granicy państwowej, wydalenia cudzoziemców z Rosji z powodu błędów w wizie elektronicznej lub przekroczenia terminu pobytu zgodnie z wizą. Analiza tych przyczyn wskazuje na jedną okoliczność – banalny brak uwagi i ignorowanie instrukcji w sprawie załatwienia wizy elektronicznej, która jest nieodłączną częścią procesu wypełnienia odpowiedniego wniosku. Podane są w niej szczegółowe wyjaśnienia razem z przykładami poprawnego wpisania nazwiska, imienia, w tym zawierających litery ze znakami diakrytycznymi, innych danych personalnych. Duży rozdział instrukcji jest poświęcony poprawnemu obliczaniu terminu pobytu i daty wyjazdu z Rosji cudzoziemca, aby uniknąć pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej z powodu naruszenia rosyjskiego prawa migracyjnego.

Podsumowując chcielibyśmy podkreślić, że wiza elektroniczna jest wydawana na podstawie personalnego wniosku cudzoziemca, a nie podmiotów pośredniczących. Od poprawnego jego wypełnienia zależy w dużej mierze o ile przyjemna się okaże jego podróż do Rosji.

1 listopada 2019 r.


Komunikat Konsulatu Generalnego Rosji w Krakowie

Zgodnie z rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16 marca 2020 r. nr 635-р. od godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 18 marca 2020 r. do godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 1 maja 2020 r. wjazd do Federacji Rosyjskiej obywateli krajów obcych i bezpaństwowców, w tym przybywających z terytorium Republiki Białoruś oraz obywateli Republiki Białoruś, jest tymczasowo ograniczony. Wspomniane ograniczenie nie dotyczy akredytowanych lub delegowanych pracowników misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych w Federacji Rosyjskiej, organizacji międzynarodowych i ich przedstawicielstw, innych oficjalnych przedstawicielstw państw obcych, znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej, oraz członków rodzin wspomnianych osób, kierowców międzynarodowego transportu samochodowego, załóg statków powietrznych, morskich i śródlądowych, załóg pociągów i lokomotyw międzynarodowego transportu kolejowego, członków oficjalnych delegacji i osób, posiadających dyplomatyczne, służbowe, zwykłe wizy prywatne, wydane w związku ze śmiercią bliskiego krewnego, osób, stale zamieszkujących na terenie Federacji Rosyjskiej, oraz osób podróżujących tranzytem przez przejścia graniczne na terenie lotnisk.

W związku z powyższym od godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 18 marca 2020 roku Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce oraz Konsulaty Generalne Rosji w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu czasowo zawieszają przyjmowanie dokumentów, procedowanie i wydawanie obywatelom krajów obcych i bezpaństwowcom wiz wszystkich kategorii, z wyjątkiem dyplomatycznych, służbowych i zwykłych wiz biznesowych dla ww. osób, a także zwykłych wiz prywatnych dla obywateli krajów obcych i bezpaństwowców, przybywających do Federacji Rosyjskiej w związku ze śmiercią bliskiego krewnego.

Kraków, 17 marca 2020 r.


 

From January 2018, Russia introduced the Tax Free system - nowadays, foreign citizens who have made purchases in Russia can get VAT refund and save up to 11% of the purchase price. You can use Tax Free service in a number of shopping centers and shops  in the in the cities-participants of the Tax Free System.

VAT Refund can be received when purchasing goods that are not excisable.
Excisable goods - alcohol, tobacco, and some kind of perfumery and cosmetic products. 

You may get VAT Refund if: 

  • You made purchases on the total amount of at least 10 000 rubles per one day in one store.
  • You are not an EEU citizen (EEU countries include Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia).
You take your goods outside the customs territory of the EEU (except for the export of goods through the territory of the States-members of the EEU) through checkpoints  across the State border of the Russian Federation, a list of which is approved by the Government of the Russian Federation.

Aktualności

Powrót

Wywiad Ambasadora Rosji w Polsce Sergeya Andreeva dla dziennikarza polskiego portalu internetowego Onet.pl Witolda Jurasza (odbył się 27 lutego, opublikowany 5 sierpnia 2019 r.)

Sergey Andreev: Witam Pana w Ambasadzie Rosji w Warszawie. Z zasady nie odmawiam, gdy jestem proszony o wywiad, ale zawsze proszę pomyśleć, czy jest coś takiego, czego jeszcze nie mówiłem. Wszystkie możliwe pytania już zostały zadane, a ja na nie odpowiedziałem wiele razy. Wszystko to można znaleźć na stronie internetowej Ambasady. Chyba, że udało się Panu przygotować jakieś nowe pytania?

Witold Jurasz, Onet.pl: Obawiam się, że nie. Ale może jednak spróbujmy. Pan już kilka lat jest ambasadorem w Polsce…

Cztery i pół roku…

Załóżmy, że nie mam pojęcia o polityce międzynarodowej, ale jestem niepoprawnym optymistą i chcę zacząć naszą rozmowę od czegoś pozytywnego. Co pozytywnego dzieje się w stosunkach rosyjsko-polskich?

W oficjalnych, międzypaństwowych stosunkach?

Oczywiście, że nie mam na myśli międzyludzkich.

Według mnie nic pozytywnego się nie dzieje.

No to ładny mamy początek wywiadu…

A to jakaś nowość? Przyjechałem tu w 2014 roku, już po pogorszeniu się naszych stosunków i odtąd nic się na lepsze nie zmienia.

A widzi Pan możliwość poprawy tych stosunków?

Zawsze powtarzam, że przeszkód, by je poprawić - oczywiście do pewnego stopnia - nie ma. W każdym razie z naszej strony. To polska strona postanowiła zamrozić kontakty polityczne, poprzeć antyrosyjskie sankcje, kontakty w dziedzinie kultury też przeżywają spadek. Wszystko czego trzeba, to dobre chęci. Ale tych dobrych chęci z polskiej strony brak, dlatego jest tak, jak jest.

A tak nieco skromniej - możemy mieć normalne, dyplomatyczne stosunki, jak wcześniej?

Takie jak wcześniej oczywiście nie, bo zbyt wiele się wydarzyło ostatnimi laty, ale można zaprzestać „megafonowej dyplomacji” czyli używania zupełnie niepoprawnej retoryki, której teraz codziennie musimy słuchać, podjąć na nowo dialog, rozszerzyć stosunki międzyludzkie, kulturalne, ekonomiczne, nie wtłaczając ich w polityczny kontekst. Jaskrawym przykładem takiego wtłaczania jest stosunek polskiej strony do Nord Stream 2 – całkowicie upolityczniony, pełen nieuzasadnionych pretensji. Przy dobrych chęciach dużo można zrobić, ale takich chęci brak.

Ani Rosja, ani Polska nie zmienią swoich pozycji w odniesieniu do Nord Stream, Ukrainy, rozmieszczenia amerykańskich wojsk, rozmieszczenia Iskanderów w Obwodzie Kaliningradzkim…

Proszę tak pesymistycznie nie patrzeć na sprawy wojskowo-polityczne. Już od dawna jesteśmy gotowi je przedyskutować, byłby to pierwszy krok w odbudowie choćby minimalnego zaufania między nami. Musimy rozumieć swoje racje, minimalizować napięcia, zmniejszać ryzyko przypadkowości, które byłyby katastrofalne w skutkach. Ja z mojej strony nie widzę tu sytuacji bez wyjścia.

Tu się różnimy, bo ja uważam że jest pewien bardzo konkretny powód  z racji którego wschodnia flanka NATO jest wzmacniana. To, co Pan nazywa przyczyną złych relacji jak widzę jako reakcję. Jestem niestety bardziej pesymistyczny, ale może się mylę. Jest Pan bardzo doświadczonym ambasadorem, więc może mnie Pan przekona. Mówi się, że dyplomaci dzielą się na ambasadorów i całą resztę i że….

Co ma Pan na myśli?

Ambasadorowie to elitarny klub wewnątrz elitarnego dyplomatycznego klubu.

U nas prawie wszyscy ambasadorowie byli szeregowymi dyplomatami i przeszli wszystkie stopnie dyplomatycznej kariery, nie widzę więc zasadniczej różnicy.

A u nas jest nieco inaczej. Wracając do naszej rozmowy, załóżmy jednak, że to jednak Pan się myli i kwestie wojskowo - polityczne okażą się przeszkodą nie do pokonania. Czy widzi Pan inne płaszczyzny na których mogłoby dojść do normalizacji naszych stosunków?

Nie mam konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Tak jak mówiłem wszystko jest kwestią politycznej woli. Na razie takiej woli ze strony polskiej nie ma. Polska strona przekonuje wręcz swoich sojuszników, że normalizacja stosunków z Rosją jest niepotrzebna i szkodliwa.

Panie Ambasadorze - proszę sobie teraz wyobrazić, że jest Pan pracownikiem polskiego MSZ i widzi Pan aktywność wojskową Rosji przy naszej wschodniej granicy oraz wojnę na Ukrainie i obecność rosyjskich wojsk na Ukrainie.

Naszych wojsk na Ukrainie nie ma.

Nie ma.

Czy jako szeregowy polski dyplomata radziłby Pan ministrowi spraw zagranicznych RP normalizację stosunków z Rosją?

Ja po prostu nie widzę powodu dla nieuzasadnionych obaw. Budżet wojskowy NATO 20 razy przekracza budżet wojskowy Rosji. Wojsk NATO w samej Europie jest znacznie więcej niż rosyjskich wojsk w ogóle. Przewaga militarna NATO jest bezsprzeczna. Poza tym po co Rosja miałaby napadać na Polskę? Jaki to miałoby sens? To by doprowadziło tylko do wielkiej katastrofy. Spójrzmy na sprawy racjonalnie.

Wieloletni ambasador Rosji na Ukrainie Wiktor Czernomyrdin na pewno to samo mówił Ukraińcom…

Wiktor Stiepanowicz Czernomyrdin był wybitnym działaczem państwowym i bardzo mądrym człowiekiem, na Ukrainie szanowanym, a nawet kochanym. Starał się współpracować z Ukrainą i podtrzymywać dobre kontakty. Cóż, kto mógł przewidzieć, że ukraińskie elity okażą się tak nieodpowiedzialne, że doprowadzą do przewrotu państwowego. Jedni na to pozwolili, drudzy tego dokonali, znani są również ci, którzy temu pobłażali, – i mamy sytuację jaką mamy…

Jaka architektura bezpieczeństwa mogłaby satysfakcjonować zarówno Rosję jak i Polskę?

A jaka architektura bezpieczeństwa satysfakcjonowałaby Polskę? Sądząc po temu, co tutaj codziennie słyszę i czytam, tylko stuprocentowa dominacja NATO z USA na czele. A w książce obecnego szefa Instytutu Polskiego w Moskwie Piotra Skwiecińskiego przeczytałem, że przytłaczająca większość Polaków zgodziłaby się na istnienie tylko takiej Rosji, która skurczyłaby się do granic Księstwa Moskiewskiego…

Piotr Skwieciński pisząc te słowa krytykował takie podejście, a nie je promował. Skoro jednak o nim mowa – gdy trafił do Moskwy spotkał się z bardzo niemiłym powitaniem ze strony rosyjskiej telewizji. To chyba dziwna praktyka tak widać dyplomatę z sąsiedniego kraju.

Nic na to nie poradzę. Rosyjscy dziennikarze patrzą na niego jako na znanego publicystę polskiego, specjalistę od Rosji, który publicznie występował z pewnych pozycji, i właśnie na to jego stanowisko reagowali.

Władze Rosji nie mają wpływu na rosyjską telewizję?

A czy w Polsce rząd kontroluje TVP?

No tak, rozumiem (śmiech).

Przypomnę Panu sprawę z zeszłego roku, gdy w TVP w programie Michała Rachonia pokazano grafikę, na której podobizna prezydenta Władimira Putina była na tle skrzyżowanych kości jak w symbolice SS, a litery „s” w napisie „Achtung Russia” też  były stylizowane na SS.  Poprosiliśmy o wyjaśnienie polski MSZ. MSZ poprosił o wyjaśnienie TVP. Dostaliśmy wyjaśnienie od TVP, a nie od polskich władz z powoływaniem się na „swobodę twórczości” (co oczywiście nas absolutnie nie zadowoliło). U nas też media prowadzą własną politykę redakcyjną.

Czyli ustalamy, że media są niezależne.

Wie Pan, ja nie bardzo wierzę w niezależność dziennikarzy. Choć wydawałoby się Panu, że jest Pan niezależny, politykę redakcyjną ma nie tylko TVP, ale i Gazeta Wyborcza, i TVN, i nawet – przepraszam – Onet.

Ja akurat Panie Ambasadorze piszę to, co uważam za słuszne.

Pan może sobie napisać, a redakcja Pana tekstu nie opublikuje. Sam Pan doskonale wie co Pan może pisać, a czego nie.

To nie tak wygląda, ale zostawmy to. Panie Ambasadorze - dlaczego w Polsce prorosyjscy są tylko ludzie z politycznego marginesu? Wspomnę Mateusza Piskorskiego…

Dobrze, że Pan go wspomina, bo wszyscy o nim zapomnieli gdy trzy lata spędził w areszcie bez wyroku.

Akurat ja go krytykowałem za poglądy gdy był na wolności, a potem napisałem, że trzy lata aresztu to skandal. Wróćmy jednak do meritum - po co Moskwie wsparcie tak marginalnego polityka?

A Pan go zna?

Poznałem go w Moskwie w 2006/2007 roku w Hotelu Prezydent. Był tam z kilkoma Rosjanami, którzy dowiedziawszy się, że jestem z polskiej ambasady omijali mnie szerokim łukiem.

Ja poznałem go po przyjeździe do Polski w 2014 roku, mam do niego bardzo dobry stosunek. Wierzy w to, co mówi. Rzeczywiście jego opinia nie pokrywa się z opinią politycznego i medialnego mainstreamu, otwarcie mówił o potrzebie dobrych stosunków z Rosją, ale to nie powód by oskarżono go o szpiegostwo…

Też podejrzewam, że jego działalność służyła raczej odwróceniu uwagi od prawdziwych szpiegów. 

Nie wiem co Pan ma na myśli, ale przecież dostrzega Pan, że każdego kto mówi o potrzebie normalizacji stosunków z Rosją od razu nazywa się „agentem Kremla”, „piątą kolumną”, „pożytecznym idiotą”. Tak się dzieje i po stronie rządowej i po stronie opozycji. To nienormalne. Ludzie, którzy dbają o karierę, boją się nawet rozmawiać z Rosjanami.

Ja rozmawiam, a nawet zaparkowałem samochód na terenie Pańskiej ambasady.

To Pan odważny jest.

Panie Ambasadorze – gdy byłem w Moskwie zakładałem że rosyjski kontrwywiad obserwuje naszą ambasadę. Mam nadzieję, że nasz obserwuje Waszą. Skoro tak, to nie ma różnicy czy wejdę do ambasady czy do niej wjadę. Wróćmy jednak do tych obaw przed Rosją, o których Pan wspomniał. Skoro Polacy obawiają się Rosji to są pewnie dwie opcje – albo Polakom „odbija” albo są realne przyczyny takiego zachowania. Jak Pan sądzi?

Oczywiście Polakom nie „odbija”, ale po kryzysie ukraińskim wielu polityków uznało, że wykorzystają tę sytuację by cały Zachód zjednoczył się przeciw Rosji.

Było takie powiedzenie, że Polska ma lepsze stosunki z Niemcami niż z Rosją, ale lepsze z Rosjanami niż z Niemcami.  Tyle, że to zaraz minie, bo nie okazujecie Polsce nawet minimum sympatii i szacunku. Przywodząc przykład Willy Brandta, nie mówię, że Moskwa ma upaść na kolana, ale są sprawy jak Katyń, polska operacja NKWD – nawet gestów żadnych nie widać. Jest kontrast między serdecznością zwykłych Rosjan, a twardą, nieprzejednaną pozycją władz Rosji wobec naszej historii.

Jakie sprawy wymagają wyjaśnienia?

Pochówki, dostęp do archiwów. Zwykłe gesty, by to co dobre w Rosjanach nie stało się czymś zupełnie nieistotnym. Jest kwestia zwrotu wrak Tupolewa. Rozumiem, że teraz opłaca się wam go trzymać, bo rozgrywacie tym polską politykę, ale w perspektywie dziesięcioleci to się może Rosji nie opłacać, bo wykopiecie rów między naszymi narodami.

Proszę powiedzieć, a czy w Polsce nad tym „rowem” się zastanawiali, gdy rozpoczynali kampanię burzenia pomników radzieckich żołnierzy, którzy zginęli, wyzwalając wasz kraj?

Jeśli by w Polsce dano sobie spokój z teoriami spiskowymi w związku z katastrofą smoleńską, wrak dawno byłby już w Polsce. Nie ma co szukać innych motywów przetrzymywania wraku. Niestety w Polsce uparcie doszukujecie się spisku i nie chcecie uznać rezultatów śledztwa. Dawno już zakończylibyśmy śledztwo, ale póki ono nie jest zakończone, wedle prawa, nie możemy oddać wraku. Jeśli chodzi o stosunki między ludźmi, to nie ma problemów. Zwłaszcza między ludźmi starszych pokoleń, mentalność mamy podobną. Ale nie miejmy złudzeń. Stosunki są dobre dopóki nie chodzi o historię i politykę. Polityczne wybory Polaków są oczywiste, a w mediach mamy wszechobecną rusofobię. Na historię mamy często diametralnie różne spojrzenia. W wielu sprawach historycznych chyba nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Darujmy to sobie. Uważam, że lepiej zostawić historię poza nawiasem politycznego dialogu.

Czy Grupie ds. Trudnych udało się cokolwiek wypracować?

No cóż, pracowała, starała się, opublikowała książkę „Białe plamy, czarne plamy”. Ta książka pokazała, że mamy różne spojrzenia na historię XX w. Powiem tak: zawsze kwestie historyczne były wplątywane w nasze polityczne stosunki z inicjatywy polskiej strony, a my na tamtym etapie nie odmawialiśmy dialogu na tematy historyczne, by podtrzymać dobre kontakty, powstała wspomniana przez Pana Grupa ds. Trudnych. Ale teraz sytuacja diametralnie się zmieniła. Po tym co w Polsce zrobiono z naszymi miejscami pamięci już nie chodzi o dialog. Są kwestie zamknięte jak Katyń, gdzie wszystkie oceny już zostały wydane i tę sprawę uważamy za politycznie zamkniętą. „Polska operacja” to sprawa naszej, a nie waszej historii, bo dotyczyła radzieckich obywateli. Jeśli chodzi o gesty to powiedzmy sobie jasno, że w dzisiejszych warunkach żadnych gestów nie będzie, bo nie ma ku temu atmosfery.

Jeśli chodzi o cmentarze żołnierzy Radzieckich, to przyzna Pan, że Polska o nie dba i że są w dobrym stanie?

Różnie bywa. Oficjalną pozycją polskich władz jest rzeczywiście, że te cmentarze należy zachowywać i ochraniać, ale regularnie powtarzają się przypadki wandalizmu, np. ostatnio w Nowym Sączu.

Pan chyba wie dlaczego zdemontowano pomnik generała Czerniachowskiego. On nie był tylko oficerem. Brał udział w zatrzymaniach żołnierzy AK, wielu spośród których następnie rozstrzelano.

Ich nie rozstrzelano, co też Pan opowiada. Żołnierzom AK internowanym pod Wilnem dano wybór. Wstępujcie do Wojska Polskiego i razem z Armią Czerwoną idźcie walczyć z Niemcami. Ojciec prezydenta Komorowskiego tak zrobił. Doszedł do Berlina. Kto nie chciał, był internowany. Nikt ich nie wysyłał „do białych niedźwiedzi”. Znajdowali się ok 100 km. od Moskwy i w znakomitej większości wrócili do domu. Więc nie trzeba Czerniachowskiego oskarżać o coś, czego nie zrobił. Po drugie Czerniachowski działał tak jak powinien był działać. Miał zostawić na tyłach uzbrojonych ludzi, którzy nie chcieli podporządkować się Armii Czerwonej, a podporządkowywali się rządowi w Londynie z którym nie mieliśmy stosunków? Jaka armia na świecie w warunkach wojennych tolerowałaby na swoich tyłach niepodporządkowane uzbrojone formacje?

Zanim zeszliśmy na tematy historyczne rozmawialiśmy o kompromisie. My chcielibyśmy Ukrainy na Zachodzie – Rosja wręcz przeciwnie. Wyobraźmy sobie, czysto hipotetycznie, kompromis: Ukraina i Białoruś ani na Zachodzie ani też w rosyjskiej strefie wpływów. Dla nich to będzie korzystne, bo dostaną coś i od was i od nas. My ich nie będziemy ciągnąć do NATO i UE, a Wy nie będziecie wysyłać żołnierzy na urlopy na Ukrainie, ani lotnictwa na Białoruś. To dobry kompromis?

Chcemy normalnych stosunków ze wszystkimi krajami, a nie narzucania im wyboru siłą, czy presją ekonomiczną – albo jesteście z Zachodem, albo z Rosją - tak jak to było na Ukrainie.

A może pozwolić, by Ukraina sama – np. w ciągu 50 lat zadecydowała gdzie chce być?

Po co 50 lat? Niech w każdym kraju ludzie sami decydują o swoim losie. Na Ukrainie, w Białorusi, w Syrii, zgodnie z konstytucją, a nie „prawem” majdanów i przewrotów państwowych.

To jak Pan sobie, Panie Ambasadorze, wyobraża kompromis?

Nie mam recepty na uniwersalny kompromis na wszystkie okoliczności. Trzeba normalnie rozmawiać z szacunkiem dla swoich interesów.

A jak Pan by zareagował na taki kompromis - zamiast Nord Stream 2 powstaje gazociąg przez Białoruś albo Ukrainę i Polskę.

Przecież był taki projekt, ale odmówiliście.

Można zawsze zaproponować ponownie.

Nord Stream powstanie. Prace już się toczą. Ale jeśli zapotrzebowanie na rosyjski gaz będzie rosnąć, to można by o tym też pomyśleć. W Polsce co prawda nie ma tym zainteresowania i wolicie kupować gaz od innych u których jest on co prawda droższy, ale za to jest to gaz prawidłowy, bo nie rosyjski.

Czyli wyobraża Pan sobie taki wariant? Dokończycie Nord Stream2, a potem zabierzecie się za budowę nowego gazociągu?

Dlaczego nie? Według wszelkich prognoz zapotrzebowanie na gaz będzie rosło.

Słucham tego, co Pan mówi i mam chwilami wrażenie, że jest Pan tak po ludzku zmęczony pracą w Polsce.

Przeczytałem pański komentarz do naszego poprzedniego wywiadu (w Polsat News2). Napisał Pan tam, że ja nie rozumiem czym się mam tu zajmować. (śmiech)

Mój komentarz miał być zabawny i życzliwy, a nie złośliwy.

Nie wiem czy pańscy czytelnicy tak to zrozumieli.

Mam inteligentnych czytelników. Ale jeśli odczytał Pan to, co napisałem jako złośliwość, to przepraszam.

Nie nudzę się tutaj. Nigdzie dotychczas nie pracowałem tak długo. W Norwegii byłem ambasadorem 4 lata, w Angoli 3 lata, tutaj prawie 5 lat. Nie mogę powiedzieć, że jestem zmęczony, ani, że mi nudno, ani, że nie mam co robić. Mimo, że nasze kontakty teraz ograniczają się do roboczych, to bieżącej pracy jest dużo. Ale przede wszystkim nam trzeba was jak najlepiej znać i rozumieć.

Jest takie powiedzenie „Rosji rozumem się nie da zrozumieć”. Czyżby sugerował Pan, że „Polski rozumem nie da się zrozumieć”?

Kiedy przyjeżdżam do Moskwy, rodacy pytają mnie o Polsce czy to i tamto jest prawdą, „czy oni naprawdę nie rozumieją”, „czy naprawdę się boją, że na nich napadniemy” itp., itd. Aby nasze władze były dokładnie poinformowane co się tu dzieje, jak polskie społeczeństwo jest nastawione, my jako ambasada zbieramy informacje, analizujemy, opracowujemy, prognozujemy. W tym sensie Polska to jeden z najciekawszych krajów. Raporty w duchu „Umysłem Polskę nie ogarnąć” w Moskwie nikogo nie zadowolą, znać i rozumieć Polskę to nasza praca.

Panie ambasadorze bardzo dziękuję za rozmowę.