UWAGA!

 

Komunikat Ambasady Rosji w Polsce

W sprawie uregulowania stanu prawnego cudzoziemców oraz bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej

Zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 274 z dnia 18 kwietnia 2020 r. (z późniejszymi zmianami) w celu uregulowania stanu prawnego cudzoziemców oraz bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej, zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się nowej infekcji koronawirusowej w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2020 r. włącznie ulegają przedłużeniu:

- terminy pobytu czasowego, zamieszkania czasowego lub stałego cudzoziemców i bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej, terminy, w których cudzoziemcy i bezpaństwowcy są zarejestrowani w miejscu pobytu lub zameldowani w miejscu zamieszkania w przypadku, jeżeli takie terminy upływają we wspomnianym okresie;

- terminy pobytu poza terytorium Federacji Rosyjskiej uczestników Państwowego programu pomocy w dobrowolnym przesiedleniu się do Federacji Rosyjskiej rodaków, mieszkających za granicą, członków ich rodzin, osób, które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt stały w przypadku jeżeli wspomniane osoby nie mogą wjechać do Federacji Rosyjskiej przed upływem sześciomiesięcznego okresu pobytu poza terytorium Federacji Rosyjskiej, niezbędnego dla podjęcia decyzji o unieważnieniu zaświadczenia uczestnika Państwowego programu pomocy w dobrowolnym przesiedleniu się do Federacji Rosyjskiej rodaków, mieszkających za granicą (dalej – zaświadczenie uczestnika Państwowego programu), zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały;

- terminy dobrowolnego wyjazdu z terytorium Federacji Rosyjskiej cudzoziemców i bezpaństwowców, w stosunku do których podjęto decyzję o wydaleniu administracyjnym z terytorium Federacji Rosyjskiej w formie kontrolowanego samodzielnego wyjazdu z Federacji Rosyjskiej, o zakazie wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej lub o niepożądanym charakterze pobytu (zamieszkania) na terytorium Federacji Rosyjskiej;

- terminów ważności następujących dokumentów, ważność których wygasa we wspomnianym okresie: wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, karta migracyjna z zaznaczonymi na niej terminami ważności, zaświadczenie uchodźcy, zaświadczenie o merytorycznym rozpatrzeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Federacji Rosyjskiej, zaświadczenie o przyznaniu azylu czasowego na terytorium Federacji Rosyjskiej, zaświadczenie uczestnika Państwowego programu.

Ustanawia się, że do dnia 15 grudnia 2020 r. włącznie:

- wobec cudzoziemców i bezpaństwowców (z wyjątkiem cudzoziemców i bezpaństwowców zwalnianych z miejsc pozbawienia wolności lub tych, którzy złamali prawo w części dotyczącej granicy państwowej Federacji Rosyjskiej lub stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, w tym opowiadają się za zmianą siłą podstaw ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej lub udzielają pomocy w popełnianiu aktów terrorystycznych (ekstremistycznych) lub tych, którzy je popełniają, a także przez inne działania wspierających działalność terrorystyczną (ekstremistyczną)) nie podejmowane są decyzje o wydaleniu administracyjnym z terytorium Federacji Rosyjskiej w formie przymusowego wydalenia z terytorium Federacji Rosyjskiej, o deportacji lub przekazaniu obcemu państwu zgodnie z umową międzynarodową Federacji Rosyjskiej o readmisji, decyzje o skróceniu terminu pobytu czasowego w Federacji Rosyjskiej, o pozbawienie statusu uchodźcy, azylu czasowego, o unieważnieniu wcześniej wydanych wiz, zezwoleń na pracę, patentów, zezwoleń na pobyt czasowy i stały, zaświadczeń uczestnika Państwowego programu;

- cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy przybyli do Federacji Rosyjskiej zgodnie z procedurą, która nie wymaga posiadania wizy, mogą ubiegać się o wydanie (przedłużenie, ponowne wydanie) patentu bez uwzględnienia wymogów dotyczących ustalonego terminu złożenia dokumentów w celu jego uzyskania, podanego celu wizyty i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej;

- pracodawcy, zleceniodawcy prac (usług), którzy otrzymali zezwolenie na zatrudnianie i korzystanie z usług pracowników z krajów obcych zgodnie z ustaloną procedurą, pod warunkiem, że spełnione są ustanowione ograniczenia i inne środki skierowane na zapewnienie sanitarno-epidemiologicznego dobrostanu ludności, mają prawo ubiegać się o wydanie (przedłużenie) zezwolenia na pracę dla cudzoziemca lub bezpaństwowca, który przybył do Federacji Rosyjskiej zgodnie z procedurą wymagającą uzyskania wizy. Zezwolenie takie jest wydawane (przedłużane) bez uwzględniania wymogów dotyczących podanego celu wizyty cudzoziemca lub bezpaństwowca na każdy okres do dnia 15 grudnia 2020 r. włącznie;

- zezwolony jest wyjazd cudzoziemców z Federacji Rosyjskiej do państw, których są obywatelami (bez dokonania podróży tranzytowych przez terytorium innych państw obcych) na podstawie dokumentów potwierdzających ich tożsamość i uznawanych w Federacji Rosyjskiej w takim charakterze, jeżeli termin ważności takich dokumentów upłynął po 14 marca 2020 roku.

Warszawa, 5 października 2020 r.


                                

UWAGA!
SZANOWNI PAŃSTWO!
Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; telefon: +48 (12) 425 60 66)  
lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 
Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.
KRAKOW Helpline: +48 12 425 60 65; +48 22 102 17 35; +48 22 397 17 87

O trybie przekroczenia rosyjsko-białoruskiego odcinka granicy państwowej Federacji Rosyjskiej przez obywateli państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa.

 

 

 

Przepisy prawa rosyjskiego (Ustawa Federalna z dnia 15 sierpnia 1996 roku Nr 114-ФЗ „O trybie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej", Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 1 kwietnia 1993 roku Nr 4730-1 „O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej") stanowią, że obywatele państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa są uprawnieni do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej tylko przez określone punkty przekroczenia granicy państwowej po obowiązkowej odprawie granicznej.

Na trasach komunikacji drogowej i kolejowej przecinających rosyjsko- białoruski odcinek granicy państwowej Federacji Rosyjskiej nie ma przejść granicznych przeznaczonych do ruchu międzynarodowego i nie jest dokonywana kontrola graniczna osób i pojazdów. Przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej przez wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osoby nieposiadające obywatelstwa niezależnie od posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rosji i Białorusi z wykorzystaniem transportu samochodowego i kolejowego będzie stanowiło naruszenie przewidzianego normami międzynarodowymi trybu przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Od maja 2017 roku dla obywateli państw trzecich stało się możliwe przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej za pomocą transportu lotniczego w relacji między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską. Przy tym wobec obywateli państw obcych i osób nie posiadających obywatelstwa przybywających z Republiki Białoruś oraz odlatujących w przeciwnym kierunku na lotniskach rosyjskich stosowana jest kontrola graniczna.

Ponadto należy mieć na uwadze, że obywatele państw obcych i osoby nie posiadające obywatelstwa podróżujący transportem lotniczym tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej do Republiki Białoruś nadal mają obowiązek uzyskania rosyjskiej wizy tranzytowej.

Wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osób nie posiadających obywatelstwa zgodnie z normami prawa międzynarodowego i prawa krajowego Federacji Rosyjskiej mogą przybywać do Federacji Rosyjskiej i wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej przez wielostronne (dwustronne) przejścia graniczne otwarte dla ruchu międzynarodowego (lotów międzynarodowych).

Wykaz przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej został ustalony na mocy Rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 listopada 2017 roku Nr 2665-p.


 

 

O wjeździe cudzoziemców do obwodu kaliningradzkiego

na podstawie wizy elektronicznej

 

Od 1 lipca 2019 r. zgodnie z postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej z 15 maja 2019 r. nr 595 obywatele krajów obcych, wykaz których zatwierdza Rząd Federacji Rosyjskiej, mogą składać na stronie MSZ Rosji pod adresem: http://electronic-visa.kdmid.ru/ wnioski o otrzymanie jednokrotnej wizy biznesowej, humanitarnej i turystycznej w postaci dokumentu elektronicznego (wizy elektroniczne) w celu wjazdu do obwodu kaliningradzkiego.

Wizę elektroniczną dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego mogą otrzymać obywatele wymienionych niżej państw: Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chiny (w tym Tajwan), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Japonia, Katar, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia Północna, Malezja, Malta, Meksyk, Monako, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, San-Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowienia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Włochy.

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku obywatela obcego państwa, który wypełnia się w formie elektronicznej na wspomnianej stronie MSZ Rosji nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem, razem z załączonym do niego zdjęciem cyfrowym w postaci pliku elektronicznego. Żaden inny dokument dla otrzymania wizy elektronicznej nie jest wymagany.

Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, poczynając od dnia wydania. Pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dób od daty wjazdu.

Wizy elektroniczne dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego upoważniają do wjazdu do Federacji Rosyjskiej wyłącznie przez wymienione niżej przejścia graniczne Federacji Rosyjskiej, znajdujące się na terenie obwodu kaliningradzkiego:

- lotnicze przejście graniczne „Kaliningrad (Chrabrowo)”;

- morskie przejście graniczne „Kaliningrad” (wydziały w Kaliningradzie, Bałtyjsku i Swietłym);

- drogowe przejścia graniczne „Bagrationowsk”, „Gusiew”, „Mamonowo (Grzechotki)”, „Mamonowo (Gronowo)”, „Morskoje”, „Pograniczny”, „Sowieck”, „Czernyszewskoje”;

- kolejowe przejścia graniczne „Mamonowo”, „Sowieck”.

Obywatele obcego państwa, którzy otrzymali wizy elektroniczne dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach obwodu kaliningradzkiego. Wjazd na podstawie wiz elektronicznych na pozostałe tereny Federacji Rosyjskiej w celu przejazdu tranzytowego do obwodu kaliningradzkiego lub wyjazdu z niego, w tym poprzez lotniska w trybie bezprzesiadkowym, jest niemożliwy.

Firmy transportowe mogą sprawdzić, czy posiada obywatel obcego państwa ważną wizę elektroniczną, na zautomatyzowanej stronie MSZ Rosji pod adresem: http://evisacheck.kdmid.ru/. Informacje o trybie sprawdzenia rozmieszczone są również na tej stronie w językach rosyjskim i angielskim.


 

O wizach elektronicznych dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu Leningradzkiego

Od 1 października 2019 r. obywatele 53 krajów mogą składać na stronie MSZ Rosji pod adresem: http://electronic-visa.kdmid.ru/ wnioski o uzyskanie jednokrotnej wizy biznesowej, humanitarnej i turystycznej w formie dokumentu elektronicznego (wizy elektroniczne) w celu zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.

Wizę elektroniczną dla zwiedzenia wspomnianych terytoriów mogą otrzymać obywatele wymienionych niżej państw: Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chiny (w tym Tajwan), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Japonia, Katar, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia Północna, Malezja, Malta, Meksyk, Monako, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, San-Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowienia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Włochy.

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku cudzoziemca, który wypełnia się w formie elektronicznej na wspomnianej stronie MSZ Rosji nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem, wraz z załączonym do niego zdjęciem cyfrowym w postaci pliku elektronicznego. Żaden inny dokument dla otrzymania wizy elektronicznej nie jest wymagany.

Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, licząc od dnia wydania. Pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dób od daty wjazdu.

Wizy elektroniczne dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego upoważniają do wjazdu do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej transportem lotniczym, samochodowym, wodnym oraz bez wykorzystania transportu (pieszo) wyłącznie przez następujące punkty graniczne Federacji Rosyjskiej usytuowane na terytorium Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego:

- lotnicze przejście graniczne „Pułkowo”;

- morskie przejścia graniczne „Wysock”, „Wielki port "Sankt Petersburg"” (dworzec morski), „Port pasażerski Sankt Petersburg”;

- drogowe przejścia graniczne „Iwangorod”, „Torfianowka”, „Brusnicznoje”, „Swietogorsk”;

- piesze przejście graniczne „Iwangorod”.

Wjazd na terytorium Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego i wyjazd z nich na podstawie wiz elektronicznych transportem kolejowym na razie jest niemożliwy z przyczyn technicznych w związku z tym, że służby graniczne w chwili obecnej nie posiadają mobilnych urządzeń dla weryfikacji wiz elektronicznych (kontrola graniczna na połączeniach pasażerskich z Finlandią oraz Estonią przeprowadzana jest nie w warunkach stacjonarnych, lecz bezpośrednio w pociągach podczas jazdy).

Cudzoziemcy, którzy uzyskali wizy elektroniczne dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach wspomnianych terytoriów.

Firmy transportowe mogą zweryfikować, czy posiada cudzoziemiec ważną wizę elektroniczną, na zautomatyzowanej stronie MSZ Rosji pod adresem: https://evisacheck.kdmid.ru/. Informacje o trybie weryfikacji rozmieszczone są również na tej stronie w językach rosyjskim i angielskim.

Cudzoziemcy ponoszą odpowiedzialność osobistą za prawidłowość podanych przez nich podczas ubiegania się o wizy elektroniczne swoich danych osobowych, w tym prawidłowy zapis nazwiska i imienia (imion) w dokładnej (literalnej) zgodności z tym, jak one są zapisane w paszporcie. W przypadku wystąpienia całkowitej lub częściowej rozbieżności tych danych z danymi, zawartymi w paszporcie (obywatelstwo, nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, płeć, numer paszportu), lub podania cudzych zdjęć będzie im odmówiono wjazdu do Federacji Rosyjskiej na przejściu granicznym Federacji Rosyjskiej, uzyskane zaś na podstawie przedstawionych nieprawidłowych informacji wizy elektroniczne zostaną anulowane.

Wyjątek stanowią tylko te sytuacje, kiedy imiona cudzoziemców zawierają więcej symboli, niż to przewiduje formularz wniosku o uzyskanie wizy elektronicznej.


 

Wyjaśnienia oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji w sprawie pośrednictwa i popełnianych błędów podczas składania wniosku o wizę elektroniczną dla zwiedzenia poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej

 

Uważnie obserwujemy sytuację ze składaniem wniosków o wizy elektroniczne dla zwiedzenia poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej. W ostatnich czasach coraz częściej pojawiają się publikacje, mówiące o rozmaitych stronach internetowych agencji turystycznych i podejrzanych pośrednikach, którzy zarabiają na świadczeniu usług związanych z załatwieniem wiz elektronicznych do Federacji Rosyjskiej. Koszt takich usług jest dość wysoki i wynosi od 15 do 40 euro. Oczywiście, w żaden sposób nie kwestionujemy prawa cudzoziemców do zarządzania oszczędnościami według własnego uznania, jednak chcielibyśmy przypomnieć, że wspomniana wiza elektroniczna dla zwiedzenia poszczególnych regionów Rosji jest wydawana bezpłatnie i wnioski składane są wyłącznie na specjalistycznej stronie internetowej MSZ Rosji evisa.kdmid.ru. Dla jej uzyskania nie są potrzebne zaproszenia, potwierdzenia rezerwacji hoteli lub inne dokumenty, udowadniające cel podróży do Federacji Rosyjskiej.

Termin wydania wizy elektronicznej nie przekracza 4 dni kalendarzowych od momentu złożenia wypełnionego wniosku. Dlatego jakiekolwiek zapewnienia ze strony podmiotów pośredniczących o przyśpieszeniu rozpatrzenia wniosku i uzyskaniu wizy „w trybie pilnym”, w tym za dodatkowe pieniądze, nie mają pod sobą żadnych podstaw. Oprócz tego pośrednik, składający zamiast kogoś wniosek o wizę elektroniczną, również nie jest zabezpieczony przed popełnieniem błędów podczas wpisywania danych personalnych, co może stanowić podstawę dla odmowy przepuszczenia podróżującego cudzoziemca przez granicę rosyjską.

Należy również pamiętać, że wiza elektroniczna, zresztą jak i wiza papierowa nie gwarantuje wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Ostateczna decyzja o wjeździe cudzoziemca do kraju podejmowana jest na przejściu granicznym, co jest na ogół zgodne z praktyką międzynarodową.

W mediach również można przeczytać wiele komentarzy odnośnie komplikacji podczas przekroczenia granicy państwowej, wydalenia cudzoziemców z Rosji z powodu błędów w wizie elektronicznej lub przekroczenia terminu pobytu zgodnie z wizą. Analiza tych przyczyn wskazuje na jedną okoliczność – banalny brak uwagi i ignorowanie instrukcji w sprawie załatwienia wizy elektronicznej, która jest nieodłączną częścią procesu wypełnienia odpowiedniego wniosku. Podane są w niej szczegółowe wyjaśnienia razem z przykładami poprawnego wpisania nazwiska, imienia, w tym zawierających litery ze znakami diakrytycznymi, innych danych personalnych. Duży rozdział instrukcji jest poświęcony poprawnemu obliczaniu terminu pobytu i daty wyjazdu z Rosji cudzoziemca, aby uniknąć pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej z powodu naruszenia rosyjskiego prawa migracyjnego.

Podsumowując chcielibyśmy podkreślić, że wiza elektroniczna jest wydawana na podstawie personalnego wniosku cudzoziemca, a nie podmiotów pośredniczących. Od poprawnego jego wypełnienia zależy w dużej mierze o ile przyjemna się okaże jego podróż do Rosji.

1 listopada 2019 r.


Komunikat Konsulatu Generalnego Rosji w Krakowie

Zgodnie z rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16 marca 2020 r. nr 635-р. od godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 18 marca 2020 r. do godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 1 maja 2020 r. wjazd do Federacji Rosyjskiej obywateli krajów obcych i bezpaństwowców, w tym przybywających z terytorium Republiki Białoruś oraz obywateli Republiki Białoruś, jest tymczasowo ograniczony. Wspomniane ograniczenie nie dotyczy akredytowanych lub delegowanych pracowników misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych w Federacji Rosyjskiej, organizacji międzynarodowych i ich przedstawicielstw, innych oficjalnych przedstawicielstw państw obcych, znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej, oraz członków rodzin wspomnianych osób, kierowców międzynarodowego transportu samochodowego, załóg statków powietrznych, morskich i śródlądowych, załóg pociągów i lokomotyw międzynarodowego transportu kolejowego, członków oficjalnych delegacji i osób, posiadających dyplomatyczne, służbowe, zwykłe wizy prywatne, wydane w związku ze śmiercią bliskiego krewnego, osób, stale zamieszkujących na terenie Federacji Rosyjskiej, oraz osób podróżujących tranzytem przez przejścia graniczne na terenie lotnisk.

W związku z powyższym od godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 18 marca 2020 roku Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce oraz Konsulaty Generalne Rosji w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu czasowo zawieszają przyjmowanie dokumentów, procedowanie i wydawanie obywatelom krajów obcych i bezpaństwowcom wiz wszystkich kategorii, z wyjątkiem dyplomatycznych, służbowych i zwykłych wiz biznesowych dla ww. osób, a także zwykłych wiz prywatnych dla obywateli krajów obcych i bezpaństwowców, przybywających do Federacji Rosyjskiej w związku ze śmiercią bliskiego krewnego.

Kraków, 17 marca 2020 r.


 

From January 2018, Russia introduced the Tax Free system - nowadays, foreign citizens who have made purchases in Russia can get VAT refund and save up to 11% of the purchase price. You can use Tax Free service in a number of shopping centers and shops  in the in the cities-participants of the Tax Free System.

VAT Refund can be received when purchasing goods that are not excisable.
Excisable goods - alcohol, tobacco, and some kind of perfumery and cosmetic products. 

You may get VAT Refund if: 

  • You made purchases on the total amount of at least 10 000 rubles per one day in one store.
  • You are not an EEU citizen (EEU countries include Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia).
You take your goods outside the customs territory of the EEU (except for the export of goods through the territory of the States-members of the EEU) through checkpoints  across the State border of the Russian Federation, a list of which is approved by the Government of the Russian Federation.

Aktualności

Powrót

Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa na konferencji ,,Morze Śródziemne: dialog rzymski”, Rzym, 23 listopada 2018 r.

Przede wszystkim chciałbym wyrazić wdzięczność za kolejne zaproszenie do wystąpienia przed uczestnikami międzynarodowej konferencji „Morze Śródziemne: dialog rzymski”. Oznacza to, że mamy coś do omówienia. To zachęcające.

Jestem pewien, że spotkania na tym forum są bardzo potrzebne. Morze Śródziemne - kolebka światowych cywilizacji i religii - pozostaje głównym siedliskiem międzynarodowych napięć, źródłem takich niebezpiecznych wyzwań, jak terroryzm, nielegalna imigracja, handel narkotykami i inne formy zorganizowanej przestępczości. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni gwałtownym spadkiem obecności chrześcijańskiej, który obserwujemy w krajach, w których przedstawiciele różnych wyznań żyli w pokoju i harmonii. Jest to bezpośredni rezultat prób narzucenia obywatelom Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej wartości i przepisów, jak powinni żyć w swoich krajach. Nie tylko te państwa, ale także cała społeczność światowa płaci bardzo wysoką cenę za taką lekkomyślną politykę, w tym te państwa, które rażąco naruszając prawo międzynarodowe, zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych, i podstawowe zasady życia międzynarodowego, sprowokowały chaos i anarchię w ogromnych geopolitycznych przestrzeniach.

Wydaje się jednak, że wnioski wyciągnięte z tragedii w Iraku, Libii i Syrii nie zostały wyciągnięte przez tych, którzy próbują realizować tak arogancką politykę w tym regionie. Wiemy, jak podważane są fundamenty porządku światowego i prawa międzynarodowego, rozpadają się fundamentalne porozumienia międzynarodowe, takie jak na przykład wspólny kompleksowy plan działania dotyczący irańskiego programu jądrowego, traktat o eliminacji pocisków średniego zasięgu i pomniejszego zasięgu. Dziś te porozumienia są zagrożone. Zasady światowego handlu uzgodnione w ramach Światowej Organizacji Handlu są agresywnie atakowane.

Mój włoski kolega i ja rozmawialiśmy teraz o tym, że dzisiaj istnieje tendencja do zastępowania prawa międzynarodowego, jak wszyscy to wiemy, za pomocą pewnego rodzaju „procedury opartej na regułach”. Tak jest nazywana przez wielu naszych pomysłowych zachodnich przyjaciół. Nie do końca rozumiem, dlaczego prawo międzynarodowe, które istniało od tak dawna, przestało być dla nas popularną zasadą, która „ukierunkowuje” działania w stosunkach międzynarodowych. W logice „porządku opartego na regułach” podejmowane są próby prywatyzacji wielostronnych instytucji globalnego zarządzania.

Dalszych przykładów nie trzeba szukać daleko. W Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), zachodni koledzy próbują wymusić wyposażenie Sekretariatu Technicznego OPCW w niezwykłe funkcje przypisujące identyfikację sprawców z rażącym naruszeniem Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej. Konwencja nakłada na OPCW obowiązek stwierdzenia samego faktu użycia zabronionych substancji chemicznych. Jeśli chcecie nadać OPCW dodatkowe funkcje, to jest sposób zapisany w Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej polegający na proponowaniu, omawianiu, przyjmowaniu i ratyfikowaniu poprawek. Tak, zajmuje to trochę więcej czasu, ale jest także prostsze, prawda?

Życie międzynarodowe nie może zależeć od idei i polityki tych, którzy patrzą na życie przez pryzmat wewnętrznych cykli wyborczych. Podobna ingerencja dotyczy Konwencji w Sprawie Zakazu Opracowywania, Produkcji i Gromadzenia Zapasów Broni Bakteriologicznej (biologicznej) i Toksycznej oraz niszczenia tych broni (BTWC). Sekretariat ONZ chce stworzyć mechanizm, który określi, kto naruszył konwencję, a kto nie. Chciałbym przypomnieć, że wkrótce po wejściu w życie Konwencji byliśmy wśród osób, które aktywnie promowały ideę stworzenia mechanizmu weryfikacji, który zostałby w niej włączony. Stany Zjednoczone kategorycznie odrzuciły ten pomysł. Nie pamiętam nawet, podczas której administracji to się stało.

Niestety, teraz sytuacja jest taka, że zamiast rozwijać, na podstawie prawa międzynarodowego poprzez negocjacje, mechanizm weryfikacji zawarty w samej Konwencji, chcą oni nadać atrybut uprawnienia pewnej grupie ekspertów, którzy nie wiadomo przez kogo zostali wyznaczeni, i że Sekretariat ONZ wykona tę pracę.

Przykłady zastosowania „reguł opartych na porządku” w prawie międzynarodowym to sytuacja w Radzie Europy, gdzie niewielka, ale agresywna grupa parlamentarzystów bezpośrednio podważa Kartę tej wyjątkowej organizacji paneuropejskiej, a przede wszystkim zasadę gwarantującą równe prawa wszystkich państw członkowskich. we wszystkich jej organach.

Nie jestem pewien, czy to słyszeliście, ale cztery lata temu, w marcu 2014 r., Anders Fogh Rasmussen, ówczesny sekretarz generalny NATO, stwierdził, że zjednoczona wola członków Sojuszu jest „niezwykle potężnym źródłem międzynarodowej legitymacji politycznej”. Wydaje mi się, że to stwierdzenie można uznać za jeden z „pierwszych znaków” tego, jak ludzie zdecydowali się zapomnieć o prawie międzynarodowym w formie, w jakiej znamy ją od stuleci i wprowadzają pewne zasady oparte na wyłącznej politycznej legitymacji bloków, takich jak NATO. Przypuszczam, że tutaj nie ma komentarzy. Nawiasem mówiąc, dziś pan Rasmussen pracuje jako doradca prezydenta Ukrainy. Jest mało prawdopodobne, aby jego porady przyczyniały się do przezwyciężenia wewnętrznego kryzysu na Ukrainie w oparciu o porozumienia z Mińska i rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, która zatwierdziła te porozumienia.

W związku z tym zwraca na siebie uwagę zainicjowana ostatnio przez naszych francuskich kolegów inna inicjatywa „Europejska inicjatywa dotycząca interwencji”, która jest przedstawiana jako projekt spoza UE i NATO, ponieważ, jak to rozumieją Francuzi, mechanizmy UE i NATO są zbyt kłopotliwe, aby podejmować decyzje. Powstaje pytanie: co oni właściwie mieli na myśli i w jaki sposób inicjatywa ta dotyczyłaby prawa międzynarodowego? Czy nie będziemy świadkami, jak wynaleziony zostanie nowy instrument „operacji siłowych” na kontynencie afrykańskim? W końcu podczas kryzysów i operacji pokojowych rozwiązywano je w afrykańskich państwach, w których stwierdzono, że wymagają proaktywnego podejścia. A termin zaproponowany przez Francję – „interwencja” - mówi sam za siebie. Co ciekawe, jeśli jakiś inny kraj spoza UE lub NATO promowałby inicjatywę zawierającą termin „interwencja”? Jak zareagowałoby NATO i UE?

Międzynarodowe bezpieczeństwo informacji jest omawiane na płaszczyznach ONZ już na przestrzeni rzędu dziesięciu lat. Podejmowane są próby opracowania międzynarodowych norm prawnych odpowiedzialnego zachowania w cyberprzestrzeni. Tak, to długi proces, a nie łatwy. Jednak zamiast koncentrować się na tych pracach w ramach ONZ, podejmowane są niejednoznaczne inicjatywy, pozwalające na łamanie suwerenności państwowej i na ogół zacierana jest rola państwa w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa.

Różnorodne niszczące idee z zakresu dziennikarstwa i zarządzania mediami budzą niepokój. W niektórych krajach europejskich odpowiednie ustawy zostały już przyjęte. Jesteśmy świadkami prób kompilowania pewnych „białych list”, gdzie media, które nie są na nich umieszczone, nie mogą przedstawiać swojego punktu widzenia. W ten sposób gwałcona jest demokratyczna zasada zapewnienia wolności słowa i nieograniczonego dostępu obywateli i mediów do informacji, przyjęta przez OBWE na początku lat 90 XX wieku. Ta zasada jest normą prawa międzynarodowego. Natomiast idea podziału mediów na „białe” i „czarne” jest regułą, na podstawie której ktoś próbuje stworzyć nowy porządek świata.

Doszliśmy do momentu, w którym trzeba powiedzieć stanowcze „nie” dla prób zastąpienia, rewizji i fragmentacji prawa międzynarodowego. Rzeczywistość XXI wieku wymaga od nas powrotu do źródeł, do prawdziwej kolegialności - na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych; potwierdzenia roli Organizacji Narodów Zjednoczonych jako jedynego uniwersalnego organu ładu międzynarodowego, w którym Rada Bezpieczeństwa jest jedynym organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo międzynarodowe i pokój. Musimy zakończyć inercję i inicjatywy generowane przez imperialistyczną i kolonialną filozofię XIX wieku. W przeciwnym razie niemożliwe byłoby rozwiązanie kryzysów w regionie Morza Śródziemnego.

Tylko łącząc wysiłki na podstawie prawa międzynarodowego, możemy rozwiązać konflikt w Syrii. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 2254 stanowi solidne podstawy do tego celu. Jeśli krótko przedstawimy jej treść, wymaga ona, aby wszystko zostało ustalone przez samych Syryjczyków na podstawie wzajemnych porozumień między rządem a opozycją. Zgodnie z zasadą konieczności osiągnięcia porozumienia przez wszystkie strony konfliktu w Syrii, Rosja, Turcja i Iran zainicjowały proces w Astanie. W jego ramach uzgodniono zorganizowanie Kongresu Syryjskiego Dialogu Narodowego w Soczi, na którym podjęto decyzję o powołaniu Komitetu Konstytucyjnego. Jego utworzenie jest obecnie na końcowym etapie.

Tylko dzięki wsparciu prawa międzynarodowego można znaleźć rozwiązanie kryzysu w Libii. Ten kraj został zniszczony przez bombardowania NATO, popełnione w rażącym naruszeniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak pamiętacie, rezolucja dotyczyła tylko stworzenia „strefy zakazu lotów”. Miało to oznaczać zakaz lotów lotnictwa Mu’ammara al-Kaddafiego. Libijski samolot nie wzbił się w powietrze, ale zamiast zapewnić „strefę zakazu lotów”, siły powietrzne NATO zaczęły bombardować oddziały rządowe, zapewniając tym samym wsparcie drugiej stronie konfliktu - z bardzo złą reputacją. Niektóre kraje europejskie i podmioty regionalne, naruszając embargo Rady Bezpieczeństwa ONZ, dostarczyły broń, aby pomóc w obaleniu rządu Kaddafiego. Następnie te same siły nadal rozprzestrzeniały swój destrukcyjny wpływ w Afryce. Dotarł na południe do Bamako, stwarzając realne zagrożenie dla rządu Mali.

Los Libii, podobnie jak Syrii, musi być określony przez samych mieszkańców. Wychodzimy z zasady braku alternatyw dla wyłącznego wewnątrz libijskiego dialogu opartego na zasadach umowy podpisanej w Skhirat. To właśnie te zasady kierowały rosyjską delegacją na czele z rosyjskim premierem Dmitrijem Miedwiediewem na niedawnej międzynarodowej konferencji w Palermo, bardzo szybko zwołanej przez włoski rząd.

Oczywiście, aby zapewnić trwałą stabilność w regionie Morza Śródziemnego, w tym w Syrii, Libii, Iraku i innych krajach, które mają wpływ na ten region, jest mało prawdopodobne, aby udało się pogodzić trudny Bliski Wschód bez sprawiedliwego rozwiązania długotrwałej kwestii palestyńskiej opartej na rezolucjach ONZ i arabskiej inicjatywie pokojowej. Ale i tutaj podejmowane są próby rewizji międzynarodowych ram prawnych dla ugody, zastępując ją pewnymi „regułami”, które nie mają powszechnej akceptacji. To tylko pogarsza i tak już trudną sytuację. Rosja będzie nadal promować zarówno pojednanie między Palestyńczykami, w tym wsparcie egipskich inicjatyw, jak i wznowienie dialogu między stronami. Nasza propozycja zorganizowania spotkania przywódców Izraela i Palestyny w Moskwie bez żadnych wstępnych warunków jest w mocy.

Niepokojący rozwój sytuacji po drugiej stronie Morza Śródziemnego na Bałkanach nie może zostać zignorowany. Państwa regionu, nie biorąc pod uwagę woli swoich narodów, nieustannie zacieśniają współpracę z NATO. Referendum jako narzędzie bezpośredniego wyrażania woli ludzi nie jest szczególnie popularne. Jednocześnie w tych krajach wywierana jest agresywna presja na opinię publiczną. Znaczące było zaangażowanie wielu zachodnich przywódców, szefów państw, ministrów, Sekretarza Generalnego NATO, Wysokiego Przedstawiciela UE, którzy prowadzili kampanię w Macedonii podczas referendum w tym kraju. I ani słowa nie powiedziano o bezpośredniej ingerencji w wewnętrzne sprawy tego państwa.

Pod koniec moich wstępnych uwag chciałbym zauważyć, że skuteczne rozwiązanie licznych problemów Morza Śródziemnego wymaga wspólnych działań. W tym sensie nie powinniśmy zapominać o przydatnym wkładzie, jaki OBWE może wnieść w tę pracę. Z przyjemnością stwierdzam, że obecne włoskie przewodnictwo zwraca większą uwagę na cały szereg problemów związanych z regionem. Na posiedzeniu Rady Ministerialnej OBWE w Mediolanie, Rzym przedstawił deklarację w sprawie śródziemnomorskich problemów. My ją w całości popieramy.

Jestem przekonany, że możemy przywrócić historyczną rolę intercywilizacyjnego „pomostu” w rejonie Morza Śródziemnego i zapewnić jego pokojowy rozwój i dobrobyt. Jeśli będziemy działać wspólnie, nie dążyć do ukrytych celów i nie stosować podwójnych standardów, wtedy poradzimy sobie.