UWAGA!

 

Komunikat Ambasady Rosji w Polsce

W sprawie uregulowania stanu prawnego cudzoziemców oraz bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej

Zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 274 z dnia 18 kwietnia 2020 r. (z późniejszymi zmianami) w celu uregulowania stanu prawnego cudzoziemców oraz bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej, zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się nowej infekcji koronawirusowej w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2020 r. włącznie ulegają przedłużeniu:

- terminy pobytu czasowego, zamieszkania czasowego lub stałego cudzoziemców i bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej, terminy, w których cudzoziemcy i bezpaństwowcy są zarejestrowani w miejscu pobytu lub zameldowani w miejscu zamieszkania w przypadku, jeżeli takie terminy upływają we wspomnianym okresie;

- terminy pobytu poza terytorium Federacji Rosyjskiej uczestników Państwowego programu pomocy w dobrowolnym przesiedleniu się do Federacji Rosyjskiej rodaków, mieszkających za granicą, członków ich rodzin, osób, które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt stały w przypadku jeżeli wspomniane osoby nie mogą wjechać do Federacji Rosyjskiej przed upływem sześciomiesięcznego okresu pobytu poza terytorium Federacji Rosyjskiej, niezbędnego dla podjęcia decyzji o unieważnieniu zaświadczenia uczestnika Państwowego programu pomocy w dobrowolnym przesiedleniu się do Federacji Rosyjskiej rodaków, mieszkających za granicą (dalej – zaświadczenie uczestnika Państwowego programu), zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały;

- terminy dobrowolnego wyjazdu z terytorium Federacji Rosyjskiej cudzoziemców i bezpaństwowców, w stosunku do których podjęto decyzję o wydaleniu administracyjnym z terytorium Federacji Rosyjskiej w formie kontrolowanego samodzielnego wyjazdu z Federacji Rosyjskiej, o zakazie wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej lub o niepożądanym charakterze pobytu (zamieszkania) na terytorium Federacji Rosyjskiej;

- terminów ważności następujących dokumentów, ważność których wygasa we wspomnianym okresie: wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, karta migracyjna z zaznaczonymi na niej terminami ważności, zaświadczenie uchodźcy, zaświadczenie o merytorycznym rozpatrzeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Federacji Rosyjskiej, zaświadczenie o przyznaniu azylu czasowego na terytorium Federacji Rosyjskiej, zaświadczenie uczestnika Państwowego programu.

Ustanawia się, że do dnia 15 grudnia 2020 r. włącznie:

- wobec cudzoziemców i bezpaństwowców (z wyjątkiem cudzoziemców i bezpaństwowców zwalnianych z miejsc pozbawienia wolności lub tych, którzy złamali prawo w części dotyczącej granicy państwowej Federacji Rosyjskiej lub stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, w tym opowiadają się za zmianą siłą podstaw ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej lub udzielają pomocy w popełnianiu aktów terrorystycznych (ekstremistycznych) lub tych, którzy je popełniają, a także przez inne działania wspierających działalność terrorystyczną (ekstremistyczną)) nie podejmowane są decyzje o wydaleniu administracyjnym z terytorium Federacji Rosyjskiej w formie przymusowego wydalenia z terytorium Federacji Rosyjskiej, o deportacji lub przekazaniu obcemu państwu zgodnie z umową międzynarodową Federacji Rosyjskiej o readmisji, decyzje o skróceniu terminu pobytu czasowego w Federacji Rosyjskiej, o pozbawienie statusu uchodźcy, azylu czasowego, o unieważnieniu wcześniej wydanych wiz, zezwoleń na pracę, patentów, zezwoleń na pobyt czasowy i stały, zaświadczeń uczestnika Państwowego programu;

- cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy przybyli do Federacji Rosyjskiej zgodnie z procedurą, która nie wymaga posiadania wizy, mogą ubiegać się o wydanie (przedłużenie, ponowne wydanie) patentu bez uwzględnienia wymogów dotyczących ustalonego terminu złożenia dokumentów w celu jego uzyskania, podanego celu wizyty i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej;

- pracodawcy, zleceniodawcy prac (usług), którzy otrzymali zezwolenie na zatrudnianie i korzystanie z usług pracowników z krajów obcych zgodnie z ustaloną procedurą, pod warunkiem, że spełnione są ustanowione ograniczenia i inne środki skierowane na zapewnienie sanitarno-epidemiologicznego dobrostanu ludności, mają prawo ubiegać się o wydanie (przedłużenie) zezwolenia na pracę dla cudzoziemca lub bezpaństwowca, który przybył do Federacji Rosyjskiej zgodnie z procedurą wymagającą uzyskania wizy. Zezwolenie takie jest wydawane (przedłużane) bez uwzględniania wymogów dotyczących podanego celu wizyty cudzoziemca lub bezpaństwowca na każdy okres do dnia 15 grudnia 2020 r. włącznie;

- zezwolony jest wyjazd cudzoziemców z Federacji Rosyjskiej do państw, których są obywatelami (bez dokonania podróży tranzytowych przez terytorium innych państw obcych) na podstawie dokumentów potwierdzających ich tożsamość i uznawanych w Federacji Rosyjskiej w takim charakterze, jeżeli termin ważności takich dokumentów upłynął po 14 marca 2020 roku.

Warszawa, 5 października 2020 r.


                                

UWAGA!
SZANOWNI PAŃSTWO!
Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; telefon: +48 (12) 425 60 66)  
lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 
Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.
KRAKOW Helpline: +48 12 425 60 65; +48 22 102 17 35; +48 22 397 17 87

O trybie przekroczenia rosyjsko-białoruskiego odcinka granicy państwowej Federacji Rosyjskiej przez obywateli państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa.

 

 

 

Przepisy prawa rosyjskiego (Ustawa Federalna z dnia 15 sierpnia 1996 roku Nr 114-ФЗ „O trybie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej", Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 1 kwietnia 1993 roku Nr 4730-1 „O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej") stanowią, że obywatele państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa są uprawnieni do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej tylko przez określone punkty przekroczenia granicy państwowej po obowiązkowej odprawie granicznej.

Na trasach komunikacji drogowej i kolejowej przecinających rosyjsko- białoruski odcinek granicy państwowej Federacji Rosyjskiej nie ma przejść granicznych przeznaczonych do ruchu międzynarodowego i nie jest dokonywana kontrola graniczna osób i pojazdów. Przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej przez wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osoby nieposiadające obywatelstwa niezależnie od posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rosji i Białorusi z wykorzystaniem transportu samochodowego i kolejowego będzie stanowiło naruszenie przewidzianego normami międzynarodowymi trybu przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Od maja 2017 roku dla obywateli państw trzecich stało się możliwe przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej za pomocą transportu lotniczego w relacji między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską. Przy tym wobec obywateli państw obcych i osób nie posiadających obywatelstwa przybywających z Republiki Białoruś oraz odlatujących w przeciwnym kierunku na lotniskach rosyjskich stosowana jest kontrola graniczna.

Ponadto należy mieć na uwadze, że obywatele państw obcych i osoby nie posiadające obywatelstwa podróżujący transportem lotniczym tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej do Republiki Białoruś nadal mają obowiązek uzyskania rosyjskiej wizy tranzytowej.

Wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osób nie posiadających obywatelstwa zgodnie z normami prawa międzynarodowego i prawa krajowego Federacji Rosyjskiej mogą przybywać do Federacji Rosyjskiej i wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej przez wielostronne (dwustronne) przejścia graniczne otwarte dla ruchu międzynarodowego (lotów międzynarodowych).

Wykaz przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej został ustalony na mocy Rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 listopada 2017 roku Nr 2665-p.


 

 

O wjeździe cudzoziemców do obwodu kaliningradzkiego

na podstawie wizy elektronicznej

 

Od 1 lipca 2019 r. zgodnie z postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej z 15 maja 2019 r. nr 595 obywatele krajów obcych, wykaz których zatwierdza Rząd Federacji Rosyjskiej, mogą składać na stronie MSZ Rosji pod adresem: http://electronic-visa.kdmid.ru/ wnioski o otrzymanie jednokrotnej wizy biznesowej, humanitarnej i turystycznej w postaci dokumentu elektronicznego (wizy elektroniczne) w celu wjazdu do obwodu kaliningradzkiego.

Wizę elektroniczną dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego mogą otrzymać obywatele wymienionych niżej państw: Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chiny (w tym Tajwan), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Japonia, Katar, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia Północna, Malezja, Malta, Meksyk, Monako, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, San-Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowienia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Włochy.

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku obywatela obcego państwa, który wypełnia się w formie elektronicznej na wspomnianej stronie MSZ Rosji nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem, razem z załączonym do niego zdjęciem cyfrowym w postaci pliku elektronicznego. Żaden inny dokument dla otrzymania wizy elektronicznej nie jest wymagany.

Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, poczynając od dnia wydania. Pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dób od daty wjazdu.

Wizy elektroniczne dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego upoważniają do wjazdu do Federacji Rosyjskiej wyłącznie przez wymienione niżej przejścia graniczne Federacji Rosyjskiej, znajdujące się na terenie obwodu kaliningradzkiego:

- lotnicze przejście graniczne „Kaliningrad (Chrabrowo)”;

- morskie przejście graniczne „Kaliningrad” (wydziały w Kaliningradzie, Bałtyjsku i Swietłym);

- drogowe przejścia graniczne „Bagrationowsk”, „Gusiew”, „Mamonowo (Grzechotki)”, „Mamonowo (Gronowo)”, „Morskoje”, „Pograniczny”, „Sowieck”, „Czernyszewskoje”;

- kolejowe przejścia graniczne „Mamonowo”, „Sowieck”.

Obywatele obcego państwa, którzy otrzymali wizy elektroniczne dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach obwodu kaliningradzkiego. Wjazd na podstawie wiz elektronicznych na pozostałe tereny Federacji Rosyjskiej w celu przejazdu tranzytowego do obwodu kaliningradzkiego lub wyjazdu z niego, w tym poprzez lotniska w trybie bezprzesiadkowym, jest niemożliwy.

Firmy transportowe mogą sprawdzić, czy posiada obywatel obcego państwa ważną wizę elektroniczną, na zautomatyzowanej stronie MSZ Rosji pod adresem: http://evisacheck.kdmid.ru/. Informacje o trybie sprawdzenia rozmieszczone są również na tej stronie w językach rosyjskim i angielskim.


 

O wizach elektronicznych dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu Leningradzkiego

Od 1 października 2019 r. obywatele 53 krajów mogą składać na stronie MSZ Rosji pod adresem: http://electronic-visa.kdmid.ru/ wnioski o uzyskanie jednokrotnej wizy biznesowej, humanitarnej i turystycznej w formie dokumentu elektronicznego (wizy elektroniczne) w celu zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.

Wizę elektroniczną dla zwiedzenia wspomnianych terytoriów mogą otrzymać obywatele wymienionych niżej państw: Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chiny (w tym Tajwan), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Japonia, Katar, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia Północna, Malezja, Malta, Meksyk, Monako, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, San-Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowienia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Włochy.

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku cudzoziemca, który wypełnia się w formie elektronicznej na wspomnianej stronie MSZ Rosji nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem, wraz z załączonym do niego zdjęciem cyfrowym w postaci pliku elektronicznego. Żaden inny dokument dla otrzymania wizy elektronicznej nie jest wymagany.

Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, licząc od dnia wydania. Pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dób od daty wjazdu.

Wizy elektroniczne dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego upoważniają do wjazdu do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej transportem lotniczym, samochodowym, wodnym oraz bez wykorzystania transportu (pieszo) wyłącznie przez następujące punkty graniczne Federacji Rosyjskiej usytuowane na terytorium Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego:

- lotnicze przejście graniczne „Pułkowo”;

- morskie przejścia graniczne „Wysock”, „Wielki port "Sankt Petersburg"” (dworzec morski), „Port pasażerski Sankt Petersburg”;

- drogowe przejścia graniczne „Iwangorod”, „Torfianowka”, „Brusnicznoje”, „Swietogorsk”;

- piesze przejście graniczne „Iwangorod”.

Wjazd na terytorium Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego i wyjazd z nich na podstawie wiz elektronicznych transportem kolejowym na razie jest niemożliwy z przyczyn technicznych w związku z tym, że służby graniczne w chwili obecnej nie posiadają mobilnych urządzeń dla weryfikacji wiz elektronicznych (kontrola graniczna na połączeniach pasażerskich z Finlandią oraz Estonią przeprowadzana jest nie w warunkach stacjonarnych, lecz bezpośrednio w pociągach podczas jazdy).

Cudzoziemcy, którzy uzyskali wizy elektroniczne dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach wspomnianych terytoriów.

Firmy transportowe mogą zweryfikować, czy posiada cudzoziemiec ważną wizę elektroniczną, na zautomatyzowanej stronie MSZ Rosji pod adresem: https://evisacheck.kdmid.ru/. Informacje o trybie weryfikacji rozmieszczone są również na tej stronie w językach rosyjskim i angielskim.

Cudzoziemcy ponoszą odpowiedzialność osobistą za prawidłowość podanych przez nich podczas ubiegania się o wizy elektroniczne swoich danych osobowych, w tym prawidłowy zapis nazwiska i imienia (imion) w dokładnej (literalnej) zgodności z tym, jak one są zapisane w paszporcie. W przypadku wystąpienia całkowitej lub częściowej rozbieżności tych danych z danymi, zawartymi w paszporcie (obywatelstwo, nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, płeć, numer paszportu), lub podania cudzych zdjęć będzie im odmówiono wjazdu do Federacji Rosyjskiej na przejściu granicznym Federacji Rosyjskiej, uzyskane zaś na podstawie przedstawionych nieprawidłowych informacji wizy elektroniczne zostaną anulowane.

Wyjątek stanowią tylko te sytuacje, kiedy imiona cudzoziemców zawierają więcej symboli, niż to przewiduje formularz wniosku o uzyskanie wizy elektronicznej.


 

Wyjaśnienia oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji w sprawie pośrednictwa i popełnianych błędów podczas składania wniosku o wizę elektroniczną dla zwiedzenia poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej

 

Uważnie obserwujemy sytuację ze składaniem wniosków o wizy elektroniczne dla zwiedzenia poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej. W ostatnich czasach coraz częściej pojawiają się publikacje, mówiące o rozmaitych stronach internetowych agencji turystycznych i podejrzanych pośrednikach, którzy zarabiają na świadczeniu usług związanych z załatwieniem wiz elektronicznych do Federacji Rosyjskiej. Koszt takich usług jest dość wysoki i wynosi od 15 do 40 euro. Oczywiście, w żaden sposób nie kwestionujemy prawa cudzoziemców do zarządzania oszczędnościami według własnego uznania, jednak chcielibyśmy przypomnieć, że wspomniana wiza elektroniczna dla zwiedzenia poszczególnych regionów Rosji jest wydawana bezpłatnie i wnioski składane są wyłącznie na specjalistycznej stronie internetowej MSZ Rosji evisa.kdmid.ru. Dla jej uzyskania nie są potrzebne zaproszenia, potwierdzenia rezerwacji hoteli lub inne dokumenty, udowadniające cel podróży do Federacji Rosyjskiej.

Termin wydania wizy elektronicznej nie przekracza 4 dni kalendarzowych od momentu złożenia wypełnionego wniosku. Dlatego jakiekolwiek zapewnienia ze strony podmiotów pośredniczących o przyśpieszeniu rozpatrzenia wniosku i uzyskaniu wizy „w trybie pilnym”, w tym za dodatkowe pieniądze, nie mają pod sobą żadnych podstaw. Oprócz tego pośrednik, składający zamiast kogoś wniosek o wizę elektroniczną, również nie jest zabezpieczony przed popełnieniem błędów podczas wpisywania danych personalnych, co może stanowić podstawę dla odmowy przepuszczenia podróżującego cudzoziemca przez granicę rosyjską.

Należy również pamiętać, że wiza elektroniczna, zresztą jak i wiza papierowa nie gwarantuje wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Ostateczna decyzja o wjeździe cudzoziemca do kraju podejmowana jest na przejściu granicznym, co jest na ogół zgodne z praktyką międzynarodową.

W mediach również można przeczytać wiele komentarzy odnośnie komplikacji podczas przekroczenia granicy państwowej, wydalenia cudzoziemców z Rosji z powodu błędów w wizie elektronicznej lub przekroczenia terminu pobytu zgodnie z wizą. Analiza tych przyczyn wskazuje na jedną okoliczność – banalny brak uwagi i ignorowanie instrukcji w sprawie załatwienia wizy elektronicznej, która jest nieodłączną częścią procesu wypełnienia odpowiedniego wniosku. Podane są w niej szczegółowe wyjaśnienia razem z przykładami poprawnego wpisania nazwiska, imienia, w tym zawierających litery ze znakami diakrytycznymi, innych danych personalnych. Duży rozdział instrukcji jest poświęcony poprawnemu obliczaniu terminu pobytu i daty wyjazdu z Rosji cudzoziemca, aby uniknąć pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej z powodu naruszenia rosyjskiego prawa migracyjnego.

Podsumowując chcielibyśmy podkreślić, że wiza elektroniczna jest wydawana na podstawie personalnego wniosku cudzoziemca, a nie podmiotów pośredniczących. Od poprawnego jego wypełnienia zależy w dużej mierze o ile przyjemna się okaże jego podróż do Rosji.

1 listopada 2019 r.


Komunikat Konsulatu Generalnego Rosji w Krakowie

Zgodnie z rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16 marca 2020 r. nr 635-р. od godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 18 marca 2020 r. do godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 1 maja 2020 r. wjazd do Federacji Rosyjskiej obywateli krajów obcych i bezpaństwowców, w tym przybywających z terytorium Republiki Białoruś oraz obywateli Republiki Białoruś, jest tymczasowo ograniczony. Wspomniane ograniczenie nie dotyczy akredytowanych lub delegowanych pracowników misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych w Federacji Rosyjskiej, organizacji międzynarodowych i ich przedstawicielstw, innych oficjalnych przedstawicielstw państw obcych, znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej, oraz członków rodzin wspomnianych osób, kierowców międzynarodowego transportu samochodowego, załóg statków powietrznych, morskich i śródlądowych, załóg pociągów i lokomotyw międzynarodowego transportu kolejowego, członków oficjalnych delegacji i osób, posiadających dyplomatyczne, służbowe, zwykłe wizy prywatne, wydane w związku ze śmiercią bliskiego krewnego, osób, stale zamieszkujących na terenie Federacji Rosyjskiej, oraz osób podróżujących tranzytem przez przejścia graniczne na terenie lotnisk.

W związku z powyższym od godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 18 marca 2020 roku Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce oraz Konsulaty Generalne Rosji w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu czasowo zawieszają przyjmowanie dokumentów, procedowanie i wydawanie obywatelom krajów obcych i bezpaństwowcom wiz wszystkich kategorii, z wyjątkiem dyplomatycznych, służbowych i zwykłych wiz biznesowych dla ww. osób, a także zwykłych wiz prywatnych dla obywateli krajów obcych i bezpaństwowców, przybywających do Federacji Rosyjskiej w związku ze śmiercią bliskiego krewnego.

Kraków, 17 marca 2020 r.


 

From January 2018, Russia introduced the Tax Free system - nowadays, foreign citizens who have made purchases in Russia can get VAT refund and save up to 11% of the purchase price. You can use Tax Free service in a number of shopping centers and shops  in the in the cities-participants of the Tax Free System.

VAT Refund can be received when purchasing goods that are not excisable.
Excisable goods - alcohol, tobacco, and some kind of perfumery and cosmetic products. 

You may get VAT Refund if: 

  • You made purchases on the total amount of at least 10 000 rubles per one day in one store.
  • You are not an EEU citizen (EEU countries include Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia).
You take your goods outside the customs territory of the EEU (except for the export of goods through the territory of the States-members of the EEU) through checkpoints  across the State border of the Russian Federation, a list of which is approved by the Government of the Russian Federation.

Aktualności

Powrót

Wywiad Ambasadora Rosji w Polsce Sergeya Andreeva dla dziennikarki gazety „Myśl polska” Agnieszki Piwar (odbył się 12 kwietnia, opublikowany 29 maja 2019 r.)

28 lutego br. Stowarzyszenie Polska-Wschód zorganizowało w Warszawie konferencję z Pana udziałem pt. „Aktualne problemy współpracy polsko-rosyjskiej i możliwości poprawy sytuacji w kontaktach dwustronnych”. Podczas spotkania dał Pan do zrozumienia, że inicjatywa w kierunku poprawy relacji Polski i Rosji musi wyjść ze strony polskiej, bo to ona je popsuła. Co konkretnie należałoby tutaj zrobić?

Ambasadorowi nie należy dawać rad władzom kraju pobytu i wskazywać tego co mają zrobić. To zależy od ich woli. Jeśli będzie taka wola polityczna, to będzie ruch w kierunku normalizacji naszych stosunków.

Co zostało w tych stosunkach popsute?

Od wiosny 2014 roku, a więc od czasu zaostrzenia kryzysu ukraińskiego, nie ma kontaktów politycznych między naszymi krajami na szczeblu ministerialnym i wyższym, oraz między parlamentami, bo strona polska je przerwała. W związku z tym, nie pracuje np. komisja międzyrządowa do spraw współpracy gospodarczej, bo jest kierowana z obu stron przez ministrów. Oczywiście doszły do tego sankcje. Polska aktywnie popiera sankcje zachodnie przeciwko Rosji, z kolei Rosja odpowiedziała krokami odwetowymi wobec zachodniego eksportu rolniczego.

Tymczasem podczas wspomnianego spotkania odnotował Pan Ambasador fakt wzrostu obrotów handlowych między Polską a Rosją o 35 procent w roku 2018.

Tak jest.

Czy te sankcje są jakoś omijane skoro mamy taki wynik?

Zmniejszenie naszych obrotów handlowych mniej więcej dwukrotnie w latach 2014-2015 i pierwszej połowie 2016 roku, było spowodowane nie tyle sankcjami, co raczej negatywną koniunkturą międzynarodową. Od 2016 roku, czyli od poprawy koniunktury, w tym wzrostu cen ropy naftowej i gazu, nastąpiła odbudowa handlu pomiędzy Rosją i Polską, również między Rosją i Unią Europejską oraz innymi naszymi partnerami zagranicznymi.

Czyli ten dobry wynik obrotów handlowych z 2018 roku nie świadczy o jakimś nagłym wzroście wynikającym z poprawy relacji, a jedynie o stopniowym powrocie do poziomu przed kryzysem?

Dokładnie tak. W 2018 roku byliśmy na poziomie mniej więcej dwóch trzecich od 2013 roku. To znaczy, że jeszcze bynajmniej nie odbudowaliśmy tych obrotów do poziomu, jaki był przed rokiem 2014. 

Sprawy gospodarcze to jedno, ale zdaje się, że większym problemem wciąż pozostaje polityka historyczna. W wywiadzie dla agencji „Sputnik” – komentując sprawę burzenia pomników i profanację miejsc pamięci związanych z okresem końca II wojny światowej – powiedział Pan, że jest to „najdotkliwszy cios w uczucia rosyjskiego narodu” czego „nie można zapomnieć ani przebaczyć”. Z drugiej strony, po stronie rosyjskiej zauważamy działania, które uderzają w naród polski. Wystarczy wspomnieć niedawny talk-show w rosyjskiej telewizji, w którym stwierdzono, że „podczas II wojny światowej Polacy wymordowali więcej Żydów niż Niemcy”. Z kolei w muzeum w Katyniu jest wystawa, która prowokuje Polaków, m.in. użyto tam sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” (nt. obozów jenieckich z czasów wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.). Czy nie odnosi Pan Ambasador wrażenia, że staliśmy się – po obu stronach – ofiarami polityki historycznej?

Rzeczywiście, w ostatnich latach stosunek w Rosji do polityki historycznej Polski stał się o wiele bardziej twardy i bezkompromisowy. Wcześniej w naszych relacjach to strona polska odwoływała się do kwestii historycznych i naciskała na to, żeby Rosja uznała jej rację, my zaś, co prawda bez większej chęci, zgadzaliśmy się na omawianie tych spraw, poszukiwanie możliwości wspólnego porozumienia. W tym celu, w szczególności, pod egidą ministerstw spraw zagranicznych Rosji i Polski powstała m.in. Grupa do spraw trudnych, wynikających z historii stosunków dwustronnych.

Jednak kiedy w Polsce rozpoczęto wojnę z pomnikami radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli, a tak naprawdę, kardynalną rewizję stosunku wobec historii wyzwolenia, ocalenia Polski przez Armię Czerwoną, kiedy już zaczęto negować sam fakt wyzwolenia i nazywać go okupacją radziecką, to właśnie stało się czerwoną linią, za którą kompromisów już być nie może. W naszym społeczeństwie rośnie przekonanie, że z taką polską polityką historyczną żadnych kompromisów nie chcemy i nie będziemy mieli. Stąd jest teraz takie bardzo twarde stanowisko zarówno w społeczeństwie, mediach, jak i w wystawach muzealnych.

Co się tyczy przykładów przytoczonych przez Pani, pierwsza wypowiedź to jest oczywisty nonsens, którego ja nie mogę wytłumaczyć.

Co się tyczy wystawy w Katyniu – tam chodzi właśnie o polskie obozy, gdzie byli przetrzymywani wzięci do niewoli czerwonoarmiści z czasów wojny radziecko-polskiej 1919-1921. Wśród tych obozów były koncentracyjne (to określenie pochodzi z polskich oficjalnych dokumentów z tamtych czasów), rozdzielcze, stacjonarne – właśnie do tej ostatniej kategorii należały najbardziej okropne z nich w Strzałkowie, Tucholi i inne, gdzie zginęli dziesiątki tysięcy jeńców radzieckich. Według oceny polskich historyków, zginęło do 20 tys. jeńców, według obliczeń ich rosyjskich kolegów – nie mniej niż 25 tys. jeńców, a możliwie, znacznie więcej. Ginęli oni zaś w strasznych mękach z powodu nieludzkich warunków przetrzymywania, głodu, chłodu, braku higieny, samowoli administracji obozów. Można, oczywiście, spierać się o słuszność użycia tej lub innej terminologii, jednak istniała również taka mroczna strona w naszej wspólnej historii.

Zabrnęło to wszystko w dramatycznym kierunku. We współczesnym wydaniu książki nt. powstania w Sobiborze dodano przypis, w którym sugeruje się, że autor uległ autocenzurze. Przypis ten kwestionuje wręcz prawdomówność Aleksandra Pieczerskiego, który spisując w latach 70. swoje wspomnienia stwierdził, że Polacy okazywali Żydom pomoc, dzielili się żywnością, ostrzegali przed niebezpieczeństwem, itp. Paradoksalnie wychodzi na to, że współcześnie próbuje się w Rosji podważyć słowa wielkiego bohatera Armii Czerwonej (współorganizatora powstania i masowej ucieczki z obozu zagłady w Sobiborze) tylko dlatego, że pozytywnie ocenił on Polaków. Czy jest jakiś sposób, żeby zatrzymać tę wymianę ciosów?

Pewnie, w ramach jakiejś normalizacji naszych stosunków w późniejszym czasie zostanie przygłuszona również polemika w sprawach historycznych. Ale do tematu likwidacji naszego dziedzictwa wojenno-memorialnego w Polsce – wbrew rosyjsko-polskiemu traktatowi z 1992 r. i umowie międzyrządowej z 1994 r. – w każdym wypadku będziemy wracać znowu i znowu. Dopóki polska polityka historyczna w zasadniczej dla nas kwestii stanowiska wobec wyzwolenia Polski przez Armię Czerwoną się nie zmieni, uważam, że omawianie innych tematów historycznych w ramach naszych kontaktów oficjalnych jest wykluczone.

Czy poza tymi historycznymi kwestiami – które okazały się zbyt trudne – znajdują się jakieś obszary, w których możemy działać wspólnie i w zgodzie z korzyścią dla obu stron?

Jesteśmy gotowi do budowania z Polską normalnych, dobrosąsiedzkich, obopólnie korzystnych stosunków, rozwijania współpracy gospodarczej, więzi humanitarnych i kulturalnych. Po stronie polskiej, jednak takiej gotowości na razie nie widzimy. Rozwojowi kontaktów i współpracy między nami wcale nie sprzyja ta atmosfera wrogości i lęków wobec naszego kraju, które są podsycane w Polsce. Wspomnieć chociażby los Mateusza Piskorskiego, który w ciągu już prawie 3 lat przebywa w areszcie bez wyroku sądu pod jawnie bezpodstawnym zarzutem szpiegowania na rzecz Rosji. Albo przypadek Macieja Grubskiego, który został wykluczony ze swojej partii z powodu przychylnego wobec Rosji wywiadu, którego udzielił Pani dla agencji Sputnik. Po tym zaś, jak w grudniu zeszłego roku koncerty Choru im. Aleksandrowa w Polsce zostały prawie odwołane, ponieważ jego artystom do ostatniej chwili nie były wydawane wizy, organizatorzy takich imprez w przyszłości, pewnie, wiele razy pomyślą, czy warto zapraszać tu rosyjskich artystów, jeżeli jest to związane z takim ryzykiem. I podobnych przykładów, niestety, jest niemało.

Czy w tych niezwykle trudnych warunkach dostrzega Pan Ambasador jakąś nadzieję? Czy jest coś optymistycznego, na czym można by zacząć odbudowywać nasze relacje?

Uważam, że między Rosją a Polską nie ma tak naprawdę żadnych realnych problemów, które przy dobrej woli trudno byłoby się pozbyć. Zagrożenie rosyjskie dla Polski nie istnieje, a jeśli istnieje, to tylko w fantazjach. Nawet jeżeli ktoś nie wierzy w nasze dobre intencje, warto wspomnieć, że ogólny budżet wojenny krajów NATO jest o ponad 20 razy większy, w tym tylko krajów europejskich NATO (bez USA) – o 6 razy większy, niż Rosji, oraz według liczebności wojsk i wyposażenia NATO kilkakrotnie wyprzedza Rosję, w tym w Europie. Rosja nie ma roszczeń terytorialnych – ani żadnych innych – w stosunku do Polski. Chyba Polska również nie ma takich roszczeń wobec Rosji. Sankcje są absolutnie niepotrzebne i do niczego nie prowadzą – one nie potrafią zmusić Rosję do zmiany swej polityki lub podkopać naszą gospodarkę, to znaczy nie mają sensu. Problem uzależniania energetycznego Europy od Rosji nie istnieje, bo przecież Rosja z kolei jest tak samo uzależniona bądź od Polski, bądź od Unii Europejskiej. Od czasów zimnej wojny dostaw ropy naftowej, gazu z ZSRR oraz Rosji nigdy nie powstrzymano z powodów politycznych (jeżeli nie uwzględniać prób Ukrainy za pomocą szantażu politycznego wymusić na Rosji sprzedaży jej gazu za niższą cenę). Bezwizowy mały ruch graniczny dla mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego i sąsiednich regionów Polski został zawieszony przez stronę polską pod pretekstem niejakiego zagrożenia dla bezpieczeństwa, które nikt w sposób oczywisty nie wytłumaczył, oraz pewnie, wytłumaczyć nie potrafi. Kontynuacja śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej nie ma sensu, ponieważ jej okoliczności i przyczyny od dawna są znane.

Polityka historyczna nie powinna zatruwać nasze stosunki. To prawda, różnie patrzymy na historię, trzeba zaakceptować to jako oczywistość. Jednak dlaczegoż dopuszczać się obelg i prowokacji? Gdyby nie było wyzwolenia Polski przez Armię Czerwoną, za które oddali swoje życie na polskiej ziemi 600 tys. żołnierzy radzieckich, nie byłoby dzisiaj takiego kraju na mapie. Można spierać się o wiele rzeczy, ale temu faktowi nie można zaprzeczyć. Tym nie mniej na korzyść koniunktury politycznej spróbowano skreślić go z historii i pamięci. W tym celu zaczęto sprzeczną z prawem i amoralną wojnę z pomnikami.

Jestem przekonany, że możemy sąsiadować i współpracować spokojnie i produktywnie, bez wymyślonych problemów, lęków i kryzysów. Niestety, nasi polscy partnerzy na razie mają inne podejście do stosunków z Rosją. Więc co mamy, to mamy.

W trakcie pełnienia misji dyplomatycznej w naszym kraju miał Pan Ambasador okazję poznać lepiej Polskę i Polaków. Co spotkało Pana pozytywnego?

W ciągu czterech i pół lat poznałem w Polsce wielu dobrych ludzi, z którymi miałem i mam przyjemność utrzymywać życzliwe kontakty. To jest najbardziej pozytywna część mojej pracy tutaj.

I jak Panu Ambasadorowi podoba się nasz kraj?

Piękny kraj, wygodny, sympatyczny, życzliwi, pracowici ludzie, którym szczerze życzę pokoju i dobrobytu na swojej ziemi.

Czy poleciłby Pan Ambasador wyjazdy turystyczne Rosjanom do Polski, a Polakom do Rosji?

Moim zdaniem im częściej nasi obywatele podróżują, im większy mają kontakt osobisty z realiami drugich krajów, tym mniej pozostaje przestrzeni do uprzedzeń, nieuzasadnionych lęków, wzajemnych narażeń, itd. Więc jak najbardziej jestem za wszechstronnym rozwojem kontaktów między naszymi ludźmi. Jest takie rosyjskie przysłowie „lepiej jeden raz zobaczyć, niż sto razy usłyszeć”.

Dziękuję za rozmowę.