UWAGA!

 

Komunikat Ambasady Rosji w Polsce

W sprawie uregulowania stanu prawnego cudzoziemców oraz bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej

Zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 274 z dnia 18 kwietnia 2020 r. (z późniejszymi zmianami) w celu uregulowania stanu prawnego cudzoziemców oraz bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej, zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się nowej infekcji koronawirusowej w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2020 r. włącznie ulegają przedłużeniu:

- terminy pobytu czasowego, zamieszkania czasowego lub stałego cudzoziemców i bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej, terminy, w których cudzoziemcy i bezpaństwowcy są zarejestrowani w miejscu pobytu lub zameldowani w miejscu zamieszkania w przypadku, jeżeli takie terminy upływają we wspomnianym okresie;

- terminy pobytu poza terytorium Federacji Rosyjskiej uczestników Państwowego programu pomocy w dobrowolnym przesiedleniu się do Federacji Rosyjskiej rodaków, mieszkających za granicą, członków ich rodzin, osób, które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt stały w przypadku jeżeli wspomniane osoby nie mogą wjechać do Federacji Rosyjskiej przed upływem sześciomiesięcznego okresu pobytu poza terytorium Federacji Rosyjskiej, niezbędnego dla podjęcia decyzji o unieważnieniu zaświadczenia uczestnika Państwowego programu pomocy w dobrowolnym przesiedleniu się do Federacji Rosyjskiej rodaków, mieszkających za granicą (dalej – zaświadczenie uczestnika Państwowego programu), zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały;

- terminy dobrowolnego wyjazdu z terytorium Federacji Rosyjskiej cudzoziemców i bezpaństwowców, w stosunku do których podjęto decyzję o wydaleniu administracyjnym z terytorium Federacji Rosyjskiej w formie kontrolowanego samodzielnego wyjazdu z Federacji Rosyjskiej, o zakazie wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej lub o niepożądanym charakterze pobytu (zamieszkania) na terytorium Federacji Rosyjskiej;

- terminów ważności następujących dokumentów, ważność których wygasa we wspomnianym okresie: wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, karta migracyjna z zaznaczonymi na niej terminami ważności, zaświadczenie uchodźcy, zaświadczenie o merytorycznym rozpatrzeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Federacji Rosyjskiej, zaświadczenie o przyznaniu azylu czasowego na terytorium Federacji Rosyjskiej, zaświadczenie uczestnika Państwowego programu.

Ustanawia się, że do dnia 15 grudnia 2020 r. włącznie:

- wobec cudzoziemców i bezpaństwowców (z wyjątkiem cudzoziemców i bezpaństwowców zwalnianych z miejsc pozbawienia wolności lub tych, którzy złamali prawo w części dotyczącej granicy państwowej Federacji Rosyjskiej lub stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, w tym opowiadają się za zmianą siłą podstaw ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej lub udzielają pomocy w popełnianiu aktów terrorystycznych (ekstremistycznych) lub tych, którzy je popełniają, a także przez inne działania wspierających działalność terrorystyczną (ekstremistyczną)) nie podejmowane są decyzje o wydaleniu administracyjnym z terytorium Federacji Rosyjskiej w formie przymusowego wydalenia z terytorium Federacji Rosyjskiej, o deportacji lub przekazaniu obcemu państwu zgodnie z umową międzynarodową Federacji Rosyjskiej o readmisji, decyzje o skróceniu terminu pobytu czasowego w Federacji Rosyjskiej, o pozbawienie statusu uchodźcy, azylu czasowego, o unieważnieniu wcześniej wydanych wiz, zezwoleń na pracę, patentów, zezwoleń na pobyt czasowy i stały, zaświadczeń uczestnika Państwowego programu;

- cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy przybyli do Federacji Rosyjskiej zgodnie z procedurą, która nie wymaga posiadania wizy, mogą ubiegać się o wydanie (przedłużenie, ponowne wydanie) patentu bez uwzględnienia wymogów dotyczących ustalonego terminu złożenia dokumentów w celu jego uzyskania, podanego celu wizyty i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej;

- pracodawcy, zleceniodawcy prac (usług), którzy otrzymali zezwolenie na zatrudnianie i korzystanie z usług pracowników z krajów obcych zgodnie z ustaloną procedurą, pod warunkiem, że spełnione są ustanowione ograniczenia i inne środki skierowane na zapewnienie sanitarno-epidemiologicznego dobrostanu ludności, mają prawo ubiegać się o wydanie (przedłużenie) zezwolenia na pracę dla cudzoziemca lub bezpaństwowca, który przybył do Federacji Rosyjskiej zgodnie z procedurą wymagającą uzyskania wizy. Zezwolenie takie jest wydawane (przedłużane) bez uwzględniania wymogów dotyczących podanego celu wizyty cudzoziemca lub bezpaństwowca na każdy okres do dnia 15 grudnia 2020 r. włącznie;

- zezwolony jest wyjazd cudzoziemców z Federacji Rosyjskiej do państw, których są obywatelami (bez dokonania podróży tranzytowych przez terytorium innych państw obcych) na podstawie dokumentów potwierdzających ich tożsamość i uznawanych w Federacji Rosyjskiej w takim charakterze, jeżeli termin ważności takich dokumentów upłynął po 14 marca 2020 roku.

Warszawa, 5 października 2020 r.


                                

UWAGA!
SZANOWNI PAŃSTWO!
Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum Wizowym (adres: Kraków, ul. Królewska 57; Centrum Biurowe Biprostal S.A., Klatka 1 / 1st floor; telefon: +48 (12) 425 60 66)  
lub osobiście w Konsulacie Generalnym Rosji w Krakowie po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: Zapisać się w sprawie wizy (english version). 
Konsulat Generalny jest czynny w poniedziałek, środę, piątek od 8:30 do 12:30.
KRAKOW Helpline: +48 12 425 60 65; +48 22 102 17 35; +48 22 397 17 87

O trybie przekroczenia rosyjsko-białoruskiego odcinka granicy państwowej Federacji Rosyjskiej przez obywateli państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa.

 

 

 

Przepisy prawa rosyjskiego (Ustawa Federalna z dnia 15 sierpnia 1996 roku Nr 114-ФЗ „O trybie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej", Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 1 kwietnia 1993 roku Nr 4730-1 „O granicy państwowej Federacji Rosyjskiej") stanowią, że obywatele państw obcych oraz osoby nie posiadające obywatelstwa są uprawnieni do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej tylko przez określone punkty przekroczenia granicy państwowej po obowiązkowej odprawie granicznej.

Na trasach komunikacji drogowej i kolejowej przecinających rosyjsko- białoruski odcinek granicy państwowej Federacji Rosyjskiej nie ma przejść granicznych przeznaczonych do ruchu międzynarodowego i nie jest dokonywana kontrola graniczna osób i pojazdów. Przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej przez wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osoby nieposiadające obywatelstwa niezależnie od posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rosji i Białorusi z wykorzystaniem transportu samochodowego i kolejowego będzie stanowiło naruszenie przewidzianego normami międzynarodowymi trybu przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Od maja 2017 roku dla obywateli państw trzecich stało się możliwe przekroczenie rosyjsko-białoruskiej granicy państwowej za pomocą transportu lotniczego w relacji między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską. Przy tym wobec obywateli państw obcych i osób nie posiadających obywatelstwa przybywających z Republiki Białoruś oraz odlatujących w przeciwnym kierunku na lotniskach rosyjskich stosowana jest kontrola graniczna.

Ponadto należy mieć na uwadze, że obywatele państw obcych i osoby nie posiadające obywatelstwa podróżujący transportem lotniczym tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej do Republiki Białoruś nadal mają obowiązek uzyskania rosyjskiej wizy tranzytowej.

Wszystkie kategorie obywateli państw trzecich i osób nie posiadających obywatelstwa zgodnie z normami prawa międzynarodowego i prawa krajowego Federacji Rosyjskiej mogą przybywać do Federacji Rosyjskiej i wyjeżdżać z Federacji Rosyjskiej przez wielostronne (dwustronne) przejścia graniczne otwarte dla ruchu międzynarodowego (lotów międzynarodowych).

Wykaz przejść granicznych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej został ustalony na mocy Rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 29 listopada 2017 roku Nr 2665-p.


 

 

O wjeździe cudzoziemców do obwodu kaliningradzkiego

na podstawie wizy elektronicznej

 

Od 1 lipca 2019 r. zgodnie z postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej z 15 maja 2019 r. nr 595 obywatele krajów obcych, wykaz których zatwierdza Rząd Federacji Rosyjskiej, mogą składać na stronie MSZ Rosji pod adresem: http://electronic-visa.kdmid.ru/ wnioski o otrzymanie jednokrotnej wizy biznesowej, humanitarnej i turystycznej w postaci dokumentu elektronicznego (wizy elektroniczne) w celu wjazdu do obwodu kaliningradzkiego.

Wizę elektroniczną dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego mogą otrzymać obywatele wymienionych niżej państw: Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chiny (w tym Tajwan), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Japonia, Katar, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia Północna, Malezja, Malta, Meksyk, Monako, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, San-Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowienia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Włochy.

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku obywatela obcego państwa, który wypełnia się w formie elektronicznej na wspomnianej stronie MSZ Rosji nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem, razem z załączonym do niego zdjęciem cyfrowym w postaci pliku elektronicznego. Żaden inny dokument dla otrzymania wizy elektronicznej nie jest wymagany.

Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, poczynając od dnia wydania. Pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dób od daty wjazdu.

Wizy elektroniczne dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego upoważniają do wjazdu do Federacji Rosyjskiej wyłącznie przez wymienione niżej przejścia graniczne Federacji Rosyjskiej, znajdujące się na terenie obwodu kaliningradzkiego:

- lotnicze przejście graniczne „Kaliningrad (Chrabrowo)”;

- morskie przejście graniczne „Kaliningrad” (wydziały w Kaliningradzie, Bałtyjsku i Swietłym);

- drogowe przejścia graniczne „Bagrationowsk”, „Gusiew”, „Mamonowo (Grzechotki)”, „Mamonowo (Gronowo)”, „Morskoje”, „Pograniczny”, „Sowieck”, „Czernyszewskoje”;

- kolejowe przejścia graniczne „Mamonowo”, „Sowieck”.

Obywatele obcego państwa, którzy otrzymali wizy elektroniczne dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach obwodu kaliningradzkiego. Wjazd na podstawie wiz elektronicznych na pozostałe tereny Federacji Rosyjskiej w celu przejazdu tranzytowego do obwodu kaliningradzkiego lub wyjazdu z niego, w tym poprzez lotniska w trybie bezprzesiadkowym, jest niemożliwy.

Firmy transportowe mogą sprawdzić, czy posiada obywatel obcego państwa ważną wizę elektroniczną, na zautomatyzowanej stronie MSZ Rosji pod adresem: http://evisacheck.kdmid.ru/. Informacje o trybie sprawdzenia rozmieszczone są również na tej stronie w językach rosyjskim i angielskim.


 

O wizach elektronicznych dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu Leningradzkiego

Od 1 października 2019 r. obywatele 53 krajów mogą składać na stronie MSZ Rosji pod adresem: http://electronic-visa.kdmid.ru/ wnioski o uzyskanie jednokrotnej wizy biznesowej, humanitarnej i turystycznej w formie dokumentu elektronicznego (wizy elektroniczne) w celu zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.

Wizę elektroniczną dla zwiedzenia wspomnianych terytoriów mogą otrzymać obywatele wymienionych niżej państw: Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Chiny (w tym Tajwan), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, Japonia, Katar, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia Północna, Malezja, Malta, Meksyk, Monako, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, San-Marino, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowienia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, Włochy.

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku cudzoziemca, który wypełnia się w formie elektronicznej na wspomnianej stronie MSZ Rosji nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem, wraz z załączonym do niego zdjęciem cyfrowym w postaci pliku elektronicznego. Żaden inny dokument dla otrzymania wizy elektronicznej nie jest wymagany.

Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, licząc od dnia wydania. Pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dób od daty wjazdu.

Wizy elektroniczne dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego upoważniają do wjazdu do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej transportem lotniczym, samochodowym, wodnym oraz bez wykorzystania transportu (pieszo) wyłącznie przez następujące punkty graniczne Federacji Rosyjskiej usytuowane na terytorium Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego:

- lotnicze przejście graniczne „Pułkowo”;

- morskie przejścia graniczne „Wysock”, „Wielki port "Sankt Petersburg"” (dworzec morski), „Port pasażerski Sankt Petersburg”;

- drogowe przejścia graniczne „Iwangorod”, „Torfianowka”, „Brusnicznoje”, „Swietogorsk”;

- piesze przejście graniczne „Iwangorod”.

Wjazd na terytorium Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego i wyjazd z nich na podstawie wiz elektronicznych transportem kolejowym na razie jest niemożliwy z przyczyn technicznych w związku z tym, że służby graniczne w chwili obecnej nie posiadają mobilnych urządzeń dla weryfikacji wiz elektronicznych (kontrola graniczna na połączeniach pasażerskich z Finlandią oraz Estonią przeprowadzana jest nie w warunkach stacjonarnych, lecz bezpośrednio w pociągach podczas jazdy).

Cudzoziemcy, którzy uzyskali wizy elektroniczne dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach wspomnianych terytoriów.

Firmy transportowe mogą zweryfikować, czy posiada cudzoziemiec ważną wizę elektroniczną, na zautomatyzowanej stronie MSZ Rosji pod adresem: https://evisacheck.kdmid.ru/. Informacje o trybie weryfikacji rozmieszczone są również na tej stronie w językach rosyjskim i angielskim.

Cudzoziemcy ponoszą odpowiedzialność osobistą za prawidłowość podanych przez nich podczas ubiegania się o wizy elektroniczne swoich danych osobowych, w tym prawidłowy zapis nazwiska i imienia (imion) w dokładnej (literalnej) zgodności z tym, jak one są zapisane w paszporcie. W przypadku wystąpienia całkowitej lub częściowej rozbieżności tych danych z danymi, zawartymi w paszporcie (obywatelstwo, nazwisko, imię (imiona), data urodzenia, płeć, numer paszportu), lub podania cudzych zdjęć będzie im odmówiono wjazdu do Federacji Rosyjskiej na przejściu granicznym Federacji Rosyjskiej, uzyskane zaś na podstawie przedstawionych nieprawidłowych informacji wizy elektroniczne zostaną anulowane.

Wyjątek stanowią tylko te sytuacje, kiedy imiona cudzoziemców zawierają więcej symboli, niż to przewiduje formularz wniosku o uzyskanie wizy elektronicznej.


 

Wyjaśnienia oficjalnego przedstawiciela MSZ Rosji w sprawie pośrednictwa i popełnianych błędów podczas składania wniosku o wizę elektroniczną dla zwiedzenia poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej

 

Uważnie obserwujemy sytuację ze składaniem wniosków o wizy elektroniczne dla zwiedzenia poszczególnych regionów Federacji Rosyjskiej. W ostatnich czasach coraz częściej pojawiają się publikacje, mówiące o rozmaitych stronach internetowych agencji turystycznych i podejrzanych pośrednikach, którzy zarabiają na świadczeniu usług związanych z załatwieniem wiz elektronicznych do Federacji Rosyjskiej. Koszt takich usług jest dość wysoki i wynosi od 15 do 40 euro. Oczywiście, w żaden sposób nie kwestionujemy prawa cudzoziemców do zarządzania oszczędnościami według własnego uznania, jednak chcielibyśmy przypomnieć, że wspomniana wiza elektroniczna dla zwiedzenia poszczególnych regionów Rosji jest wydawana bezpłatnie i wnioski składane są wyłącznie na specjalistycznej stronie internetowej MSZ Rosji evisa.kdmid.ru. Dla jej uzyskania nie są potrzebne zaproszenia, potwierdzenia rezerwacji hoteli lub inne dokumenty, udowadniające cel podróży do Federacji Rosyjskiej.

Termin wydania wizy elektronicznej nie przekracza 4 dni kalendarzowych od momentu złożenia wypełnionego wniosku. Dlatego jakiekolwiek zapewnienia ze strony podmiotów pośredniczących o przyśpieszeniu rozpatrzenia wniosku i uzyskaniu wizy „w trybie pilnym”, w tym za dodatkowe pieniądze, nie mają pod sobą żadnych podstaw. Oprócz tego pośrednik, składający zamiast kogoś wniosek o wizę elektroniczną, również nie jest zabezpieczony przed popełnieniem błędów podczas wpisywania danych personalnych, co może stanowić podstawę dla odmowy przepuszczenia podróżującego cudzoziemca przez granicę rosyjską.

Należy również pamiętać, że wiza elektroniczna, zresztą jak i wiza papierowa nie gwarantuje wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Ostateczna decyzja o wjeździe cudzoziemca do kraju podejmowana jest na przejściu granicznym, co jest na ogół zgodne z praktyką międzynarodową.

W mediach również można przeczytać wiele komentarzy odnośnie komplikacji podczas przekroczenia granicy państwowej, wydalenia cudzoziemców z Rosji z powodu błędów w wizie elektronicznej lub przekroczenia terminu pobytu zgodnie z wizą. Analiza tych przyczyn wskazuje na jedną okoliczność – banalny brak uwagi i ignorowanie instrukcji w sprawie załatwienia wizy elektronicznej, która jest nieodłączną częścią procesu wypełnienia odpowiedniego wniosku. Podane są w niej szczegółowe wyjaśnienia razem z przykładami poprawnego wpisania nazwiska, imienia, w tym zawierających litery ze znakami diakrytycznymi, innych danych personalnych. Duży rozdział instrukcji jest poświęcony poprawnemu obliczaniu terminu pobytu i daty wyjazdu z Rosji cudzoziemca, aby uniknąć pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej z powodu naruszenia rosyjskiego prawa migracyjnego.

Podsumowując chcielibyśmy podkreślić, że wiza elektroniczna jest wydawana na podstawie personalnego wniosku cudzoziemca, a nie podmiotów pośredniczących. Od poprawnego jego wypełnienia zależy w dużej mierze o ile przyjemna się okaże jego podróż do Rosji.

1 listopada 2019 r.


Komunikat Konsulatu Generalnego Rosji w Krakowie

Zgodnie z rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16 marca 2020 r. nr 635-р. od godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 18 marca 2020 r. do godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 1 maja 2020 r. wjazd do Federacji Rosyjskiej obywateli krajów obcych i bezpaństwowców, w tym przybywających z terytorium Republiki Białoruś oraz obywateli Republiki Białoruś, jest tymczasowo ograniczony. Wspomniane ograniczenie nie dotyczy akredytowanych lub delegowanych pracowników misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych w Federacji Rosyjskiej, organizacji międzynarodowych i ich przedstawicielstw, innych oficjalnych przedstawicielstw państw obcych, znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej, oraz członków rodzin wspomnianych osób, kierowców międzynarodowego transportu samochodowego, załóg statków powietrznych, morskich i śródlądowych, załóg pociągów i lokomotyw międzynarodowego transportu kolejowego, członków oficjalnych delegacji i osób, posiadających dyplomatyczne, służbowe, zwykłe wizy prywatne, wydane w związku ze śmiercią bliskiego krewnego, osób, stale zamieszkujących na terenie Federacji Rosyjskiej, oraz osób podróżujących tranzytem przez przejścia graniczne na terenie lotnisk.

W związku z powyższym od godziny 00:00 czasu lokalnego w dniu 18 marca 2020 roku Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce oraz Konsulaty Generalne Rosji w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu czasowo zawieszają przyjmowanie dokumentów, procedowanie i wydawanie obywatelom krajów obcych i bezpaństwowcom wiz wszystkich kategorii, z wyjątkiem dyplomatycznych, służbowych i zwykłych wiz biznesowych dla ww. osób, a także zwykłych wiz prywatnych dla obywateli krajów obcych i bezpaństwowców, przybywających do Federacji Rosyjskiej w związku ze śmiercią bliskiego krewnego.

Kraków, 17 marca 2020 r.


 

From January 2018, Russia introduced the Tax Free system - nowadays, foreign citizens who have made purchases in Russia can get VAT refund and save up to 11% of the purchase price. You can use Tax Free service in a number of shopping centers and shops  in the in the cities-participants of the Tax Free System.

VAT Refund can be received when purchasing goods that are not excisable.
Excisable goods - alcohol, tobacco, and some kind of perfumery and cosmetic products. 

You may get VAT Refund if: 

  • You made purchases on the total amount of at least 10 000 rubles per one day in one store.
  • You are not an EEU citizen (EEU countries include Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia).
You take your goods outside the customs territory of the EEU (except for the export of goods through the territory of the States-members of the EEU) through checkpoints  across the State border of the Russian Federation, a list of which is approved by the Government of the Russian Federation.

Aktualności

Powrót

Z odpowiedzi rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa na pytania środków masowego przekazu podczas jego wizyty w Republice Białorusi, Mińsk, 21 listopada 2018

Pytanie: Dzień wcześniej członkowie Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej odrzucili wszystkie propozycje Rosji dotyczące zapewnienia wyważonej pracy organizacji i zatwierdzili zwiększenie budżetu w celu nadania atrybutowych funkcji Sekretariatowi Technicznemu. W świetle tych wydarzeń, jak Pan widzi przyszłość organizacji i interakcji między Rosją a Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej?

Siergiej Ławrow: Skomentowaliśmy już tę niezdrową i niezwykle niebezpieczną sytuację zarówno za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i delegacji rosyjskiej, która uczestniczyła w posiedzeniu Konferencji Państw Stron Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej. Sytuacja jest alarmująca. Wbrew wszystkim normom - Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej, normom prawa międzynarodowego w zakresie dokumentów konwencyjnych - decyzję o przekazaniu Sekretariatowi Technicznemu funkcji identyfikowania i ustalania sprawców podjęto głosowaniem ze złamaniem obowiązujących przepisów proceduralnych. Udzielenie organowi technicznemu funkcji, które są bezpośrednią prerogatywą Rady Bezpieczeństwa ONZ, oznacza rozpoczęcie ataku na fundamenty prawa międzynarodowego. To nie przypadek, że nasi zachodni koledzy coraz mniej używają terminu "prawo międzynarodowe". Mówią o pewnym "porządku opartym na regułach". Konwencja o Zakazie Broni Chemicznej, która jasno i jednoznacznie opisuje, w jaki sposób powinien działać Sekretariat Techniczny Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej, jest prawem międzynarodowym. Można go zmienić tylko na podstawie procedur przewidzianych przez samą Konwencję – wprowadzając poprawki, omawiając je, przyjmując i ratyfikując. Sposób, w jaki nasi zachodni koledzy radzą sobie z tym problemem, jak zmieniają istotę samej konwencji poprzez podejmowanie decyzji i głosowanie (wiemy, że towarzyszyła temu cała seria kroków, w tym szantaż i przekupstwo), nie jest już prawem międzynarodowym, ale jest "Porządkiem opartym na regułach". Jego reguły zachodni koledzy chcieliby ustalić według własnego uznania, całkowicie lekceważąc opinie innych. Stanowisko osób myślących podobnie jak my było bardzo wyraźnie zaznaczone we wspólnym oświadczeniu na konferencji Państw Stron Konwencji. To 27 państw, poważna grupa państw. W oświadczeniu tym odnotowano kategoryczne odrzucenie działań podjętych przez kraje zachodnie.

Teraz musimy przeanalizować obecną sytuację, nasze dalsze stosunki z Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej. Nie uważam, że należy wyciągać pochopne wnioski. Teraz trzeba z trzeźwą głową zobaczyć, jaka jest możliwość uratowania najważniejszego narzędzia prawa międzynarodowego w sprawie nieproliferacji broni masowej jakim jest Konwencja o Zakazie Broni Chemicznej. Wraz z naszymi sojusznikami z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, którzy również wspólnie wczoraj ogłosili wspólną deklarację, skonsultujemy się w sprawie najbardziej optymalnych kroków w tej sytuacji.

Pytanie: Dziś jesteśmy świadkami niebezpiecznego trendu - dewaluacji ogólnie przyjętych norm i zasad prawa międzynarodowego, bezprecedensowego braku zaufania na świecie. Jaka jest Pana wizja przyszłego systemu zapewniającego globalne i regionalne bezpieczeństwo? Czy jest "światło na końcu tunelu"?

Siergiej Ławrow: Już mówiłem o zagrożeniach, przed którymi stoi prawo międzynarodowe, w warunkach polityki Zachodu, która sztucznie utrzymuje swoją dominację w sprawach międzynarodowych. Jest to przykre, ponieważ w interesie całej społeczności międzynarodowej byłoby wspólne opracowywanie podejść do współczesnych zagrożeń, a nie jednostronne podejście i podporządkowywanie wszystkich innych pod własną wizję. Zagrożenia te utrzymują się. Co więcej, rosną.

Wspomniałem, że z uniwersalnego narzędzia prawa międzynarodowego – Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej - próbują uczynić posłuszne narzędzie do promowania zachodniej polityki poprzez inwazję na prerogatywę Rady Bezpieczeństwa ONZ. Coś podobnego może się także wydarzyć z Konwencją o Zakazie Broni Biologicznej i Toksycznej (BTWC), która została przyjęta, ratyfikowana i weszła w życie przed wieloma latami. My jednak, z całym szeregiem innych państw, które odpowiedzialnie podchodzą do biologicznego zagrożenia, do problemu nierozprzestrzeniania biologicznej broni i jej zniszczenia, w żaden sposób nie możemy wypracować stworzenia mechanizmu weryfikacji tej Konwencji – tego, jak państwa – strony wypełniają swoje zobowiązania. Głównym powodem, dla którego nie możemy stworzyć takiego mechanizmu, jest stanowisko Stanów Zjednoczonych, które kategorycznie zablokowały wszystkie propozycje Rosji i innych krajów, aby utworzyć taką strukturę na początku 2000 roku. Teraz Stany Zjednoczone, za pośrednictwem Sekretariatu ONZ, zaczynają promować inicjatywę, aby stworzyć tam pewną strukturę, dającą jej władzę, jaką powinien posiadać mechanizm międzypaństwowy, międzyrządowy. Ponownie podejmowana jest próba wywierania nacisku na międzynarodowych urzędników w celu promowania własnego podejścia dla ominięcia legalnych procedur. To niepokojąca praktyka.

Istnieje wiele przykładów takich działań w innych obszarach. Będziemy nadal szczerze o tym rozmawiać, zadawać pytania naszym zachodnim partnerom. Próbują uciec od poważnej dyskusji na ten temat, ale jestem przekonany, że nie będą w stanie "zrolować" i "ukryć pod dywanem" tej sytuacji. Będą musieli odpowiedzieć na uzasadnione zaniepokojenie, które istnieją nie tylko w Rosji, ale także w wielu innych państwach.

Pytanie: Ostatnio słyszymy, z jednej strony, oświadczenia, na przykład od sekretarza stanu Państwa Związkowego Grigorija Rapoty, że Rosja i Białoruś finalizują porozumienie w sprawie wzajemnego zniesienia wiz, z drugiej strony istnieje propozycja utworzenia punktu kontrolnego. „Czerwonej Górki"- w naszej opinii rzeczy wzajemnie się wykluczające. Czy może Pan skomentować to?

Siergiej Ławrow: Jesteśmy odpowiedzialni za negocjacje prowadzone w ramach tzw. "Umowy wizowej". Ostatnia runda odbyła się zaledwie kilka dni temu na szczeblu delegacji. Każda z delegacji jest utworzona w składzie międzyresortowym. Następnym krokiem do osiągnięcia ostatecznego porozumienia będzie, moim zdaniem, koniec listopada - początek grudnia, kiedy eksperci powinni ponownie, już w ramach wspólnej grupy roboczej ds. migracji, przejrzeć pozostałe kwestie (myślę, że pozostały kwestie techniczne). Ostatnia runda odnotowała dość poważny postęp. W dniu 13 grudnia planowane jest powołanie Rady Ministrów Państwa Związkowego, podczas której spodziewamy się przedłożyć ten projekt umowy do podpisu.

Pytanie: Czy będziemy potrzebować tych punktów kontrolnych po podpisaniu umowy?

Siergiej Ławrow: Szczerze mówiąc, nie jestem świadomy problemów, o których wspominacie w kontekście punktów kontrolnych. Wiem, że zbliżająca się umowa powinna w zadowalający sposób usunąć wszystkie obawy, które dotyczą obu stron.

Pytanie: Były Sekretarz Generalny NATO, Anders Fogh Rasmussen, w przeddzień powiedział, że Sojusz Północnoatlantycki chętnie zaakceptuje Republikę Białorusi, ale pod warunkiem, że nasz kraj podąży drogą Ukrainy i Gruzji. Mówią, że w przypadku Aleksandra Łukaszenki jest to niemożliwe, dlatego opozycja należy wspierać opozycję. W rzeczywistości wzywał do obalenia reżimu w naszym kraju. W jaki sposób traktowane są takie stwierdzenia i dlaczego w ogóle zostały sformułowane?

Siergiej Ławrow: Аnders Fogh Rasmussen dawno wyrobił sobie odpowiednią reputację. Na Waszym miejscu nie dziwiłbym się. Słyszałem, że on teraz pracuje na zasadzie dobrowolności jako doradca prezydenta Ukrainy, dlatego trudno oczekiwać od niego niezależnej opinii.

Pytanie: Czy mógłby Pan skomentować oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini, że Rosja nie powinna kontrolować statków na Morzu Azowskim, brzmiące w kontekście zagrożenia kolejnymi sankcjami?

Siergiej Ławrow: To już jest rodzaj manii, która pojawiła się dawno wśród naszych kolegów z Unii Europejskiej. Uważają, że Morze Czarne jest ich dziedzictwem, w gruncie rzeczy ignorując fakt, że istnieje Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego, w której są obserwatorami. Niemniej jednak, mieszkańcy UE od dawna twierdzili, że Morze Czarne i tak zwane "trzy terytoria morskie" (Morze Czarne, Bałtyk, Morze Adriatyckie) są strefą, w której Unia Europejska odgrywa główną rolę.

Co się tyczy konkretnej sytuacji na Morzu Azowskim, nie usłyszałem żadnych wypowiedzi, obaw z Brukseli, kiedy Ukraińcy całkowicie bezprawnie zatrzymali nasze statki rybackie tylko dlatego, że wpłynęły do portów na Krymie. Jest to absolutne lekceważenie wszystkich międzynarodowych norm prawnych, w tym norm międzynarodowego prawa morskiego.

O Morzu Azowskim. W tej sytuacji, gdy Unia Europejska zaczęła się niepokoić, radziłbym, przed złożeniem jakichkolwiek oświadczeń i podpisaniem czegoś, przeczytać umowę między Rosją i Ukrainą z 2003 r., z której jasno wynika, że kontrola niektórych statków bezwzględnie wpisuje się w obowiązujące umowy między Moskwą a Kijowem, które określają status Morza Azowskiego jako wód terytorialnych obu państw.